Víkendy pro učitele

Pravidelné víkendové akce, jejichž cílem je soustavné vzdělávání středoškolských pedagogů a snaha o zprostředkování nejnovějších výsledků na poli vědy. Můžete například strávit víkend v terénu s botaniky nebo zasednout v posluchárně při přednáškách.


Aktuálně připravované víkendy: 

23. 11. 2019 - Laboratorní víkend chemie II: UV/VIS spektrofotometrie. (jednodenní kurz, kapacita 10 osob)

30. 11. - 1. 12. 2019 - Zpátky do lavic

V případě dotazů k pořádaným víkendům kontaktujte Kamilu Horákovou (horakk01@prf.jcu.cz, 387 775 563)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávací víkendy v terénu i laboratoři pro středoškolské pedagogy a jejich žáky.

Probíhají formou 1 až 4 denních kurzů v daném oboru. Středoškolští učitelé a jejich žáci si prohloubí své znalosti a dovednosti v různých oborech přírodních věd. Kurzy jsou doplňovány také specializovanými přednáškovými víkendy na vybraná témata z biologie. Vzdělávací akce jsou koncipovány tak, aby učitelé mohli získané poznatky uplatnit při výuce.

Termíny víkendů jsou vyhlašovány během celého roku, aktuálně připravované najdete v sekci Pozvánky.

Seznam víkendů pro SŠ pedagogy:

Botanický víkend           

Jsou zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurzy pro středoškolské učitele biologie a jejich žáky. Víkend je složen z exkurze v menších skupinách, zaměřených na seznámení účastníků s metodami využívanými v ekologii rostlin, poznávání cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. č. středohoří, č. kras, Křivoklátsko, Pálava).

Účastníci se naučí:

 1. Určování cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků v terénu
 2. Charakteristika kritických skupin rostlin flóry ČR znaky, problémy
 3. Moderní názory na systematické členění vyšších rostlin
 4. Moderní názory a metody v ekologii rostlin

Algologický víkend - Moderní pohled na sinice a řas

Víkend je zaměřený na upřesnění a doplnění znalostí SŠ učitelů biologie o řasách a sinicích. Účastníci si ozkouší sběr vzorků v terénu a jejich následnou analýzu v laboratoři s důrazem na ty typy lokalit a organizmů, které jsou použitelné pro běžnou učitelskou praxi.

Účastníci se naučí:

 • Sinice, moderní pohled na evoluci řas a rostlin. Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
 • Izolované vývojové linie: skrytěnky (Cryptophyta), obrněnky (Dinophyta), krásnoočka (Euglenophyta). Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.
 • Hnědé řasy vnitřní struktura skupiny, poznámky k méně důležitým součástem, podrobné informace o rozhodujících skupinách (s důrazem na rozsivky (Bacillariophyceae) a chaluhy (Phaeophyceae))
 • Evoluční cesta k vyšším rostlinám: linie Glaukophyta ruduchy (Rhodophyta) zelené řasy (Chlorophyta). Podrobnosti o jejich fylogenezi, diverzitě a ekologii.

Mykologický víkend     

Je dvoudenní kurz, který probíhá na různých lokalitách v Jihočeském kraji. Kurz je určen pro učitele ze všech středních škol v ČR. Součástí akce jsou jak terénní exkurze, na které je především kladen důraz, tak i mikroskopování (dle možností terénních stanic) a večerní přednášky.

Účastníci se naučí:

 • určování macromycet v terénu
 • určování macromycet a mikromycet v laboratoři mikroskopovací metody
 • přednášky o obecné mykologii, ekologii hub

Laboratorní víkend       

Je složen z jednoduchých praktických úloh z genetiky a buněčné biologie, které bude možné za minimálních nákladů během 1-2 vyučovacích hodin zopakovat ve škole se studenty (izolace DNA z kiwi pomocí šampónu, příprava chromosomálních preparátů z cibule a saranče, sestavení karyotypu člověka, atd). Každá úloha má svou teoretickou a praktickou část. Víkend je doplněn o přednášky z oborů genetika, molekulární, buněčná a vývojová biologie, fylogenetika.

Ornitoentomologický víkend   

Je zpravidla dvoudenní, převážně terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Většinu času stráví účastníci přes den v terénu, kde se po menších skupinkách věnují jednotlivým bodům programu. Večer probíhá seminář o novinkách v systematice živočichů. Kurz probíhá již několik let střídavě v různých atraktivních územích ČR (např. Novomlýnské nádrže, Středohoří, Třeboňsko). Cílem víkendu je seznámit účastníky s aktuálními názorovými proudy v oborech systematika, etologie, ekologie a ochrany živočichů.

Účastníci se naučí:

 • Určování ptáků a bezobratlých (hmyz, bentos, měkkýši) v terénu
 • Moderní přístupy a metody v ekologii obratlovců a bezobratlých praktická demostrace (např. playbackové experimenty, mobbingové experimenty, zpětné odchyty značených živočichů)
 • Seznámení účastníků s aktuálními poznatky v oborech fylogeneze, etologie, ekologie a ochrana živočichů

Vertebratologický víkend

Jedná se o dvoudenní terénní kurz pro středoškolské učitele biologie. Účastníci se pohybují přes den převážně v terénu, kde jim je odborníky z jednotlivých odvětví zoologie obratlovců demonstrována pestrost dané skupiny. Jsou prováděny odchyty a demonstrace ptáků, drobných savců (hlodavců a netopýrů), plazů, obojživelníků a ryb (včetně určování larev obojživelníků). Jsou demonstrovány různé metody odchytu (nárazové sítě, sklopce, pasti na myši, tenata na ryby apod.), ale i identifikace pobytových stop (především větších savců). Zároveň je účastník seznámen s morfologií, ekologií a etologií jednotlivých demonstrovaných druhů. Večer probíhají přednášky a diskuze na téma systematiky, ale i ekologie a ochrany jednotlivých skupin obratlovců.

Účastníci se naučí:

 • Určovat všechny skupiny obratlovců v terénu
 • Získají aktuální poznatky v oborech fylogeneze, systematiky, taxonomie, morfologie, etologie, ekologie a ochrany obratlovců.

Přednáškový víkend - Zpátky do lavic  

Je složený z přednášek o moderních poznatcích ze světa biologie, která souvisí s výukou na středních školách. V minulých letech jsme přenášeli například o novinkách v systému živočichů a rostlin, virologii, principech ochrany přírody a jejím stavu v ČR, geneticky modifikovaných organismech či evoluci člověka. Témata pravidelně obměňujeme. Přednášejícími jsou vyučující Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích a pracovníci Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.

Témata přednášek jsou dopředu diskutována s některými středoškolskými učiteli, aby reflektovala potřeby výuky na středních školách.

Víkend s GIS - Krajina jako obrázková knížka    

Účastníci si procvičí základy práce s GPS v terénu a vyzkouší si hledání ztracených geoglyfů. V Počítačové učebně si pak ozkouší vizualizovat výsledky terénní části a seznámí se s prací v profesionálním geografickým softwarem GIS (Geografické Informační Systémy). V rámci přednáškové části uslyší také o možnostech práce nejen v komerčním, ale i v tzv. open source softwaru, který je možné bezplatně pořídit do škol a zařadit do výuky.

Ekologické metody - Život v půdě a ve vodě    

Účastníci se dozvědí, z jakých složek se skládá půdní a vodní ekosystém, jaké organismy žijí v půdě a ve vodě, jak půda dýchá, jak spolupracují rostliny a půdní mikroorganismy, podívají se na živočichy, kteří tam žijí a naučí se některé určovat. Víkend je také zaměřen na demonstrace jednoduchých metod stanovení biologických a chemických parametrů půdy a vody, které by měly být proveditelné na střední škole.

Základy astrobiologie 

Astrobiologie je nový, dynamicky se rozvíjející vědní obor, který se zabývá hledáním života ve vesmíru. Rozsah kurzu pokryje základní cíle astrobiologie, tj.  definování povahy a rozšíření obyvatelných prostředí ve vesmíru, průzkum planet/měsíců Sluneční soustavy, studium vzniku a evoluce života, popis diverzity, adaptací a limitace života, další možný vývoj života a jeho přežívání mimo Zemi a rozpoznání známek života na jiných planetách/měsících. Víkend je určen učitele přírodních věd na SŠ a gymnázií, vedoucí přírodovědných kroužků. 

Determinační kurz sinic a řas 

Cílem semináře je získání teoretických, ale především praktických znalostí v oblasti determinace sladkovodních sinic a řas, které pak mohou vyučující využít ve výuce biologie, praktických cvičeních nebo odborných biologických seminářích.

 • Předpokládaná kapacita semináře: 18 účastníků
 • Hodinová dotace: 17 vyučovacích hodin
 • Místo konání: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Účastnický poplatek: 550 Kč (z poplatku hrazeny studijní materiály, občerstvení a odměna pro lektory)
 • Náplň semináře: determinační znaky sinic a řas (přednáška, 3 hodiny); terénní exkurze (4 hodiny); determinace sinic a řas v odebraných vzorcích (praktická část, 5 hodin); skupinový projekt (praktická část s diskuzí, 4 hodiny); závěrečná diskuze (1 hodina)
 • Seminář je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. 28554/2017-1-1050)

Laboratorní víkend chemie I a II

Oba dva laboratorní víkendy chemie jsou určené pro učitele chemie a jejich motivované studenty.

 • Předpokládaná kapacita semináře: 10 účastníků
 • Hodinová dotace: 6 hodin (kurz je jednodenní)
 • Místo konání: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Účastnický poplatek: zdarma

 • Laboratorní víkend chemie I: Elektrochemické metody:

  Účastníci si zopakují principy konduktometrie a potenciometrie a ukáží si praktické aplikace: u konduktometrie ověření čistoty vody v laboratoři, u potenciometrie si stanoví disociační konstanty dvojsytné slabé kyseliny.

 • Laboratorní víkend chemie II: UV/VIS spektofotometrie:

  Účastníci si zopakují základní veličiny a vztahy používané ve spektrofotometrii a sestrojí si spektrofotometrickou kalibrační křivku pro velmi citlivé stanovení iontů kovů.