Projekty Přírodovědecké fakulty JU financované z fondů EU

01.10.2018

Níže najdete přehled projektů financovaných z fondů EU, které jsou v současné době realizovány na Přírodovědecké fakultě JU.


Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání

Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0./15_003/0000441

Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2022

Rozpočet: 207 409 734 Kč

Cílem projektu je vybudování multidisciplinárního centra a vytvoření výzkumného týmu, který se bude zabývat molekulárními mechanismy fungování velkých makromolekulárních komplexů.

Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364

Realizace projektu: 1. 6. 2018 – 31. 3. 2020

Rozpočet projektu: 8 111 070 Kč

Cílem projektu je podpořit profesní růst výzkumných pracovníků a posílit lidské zdroje ve výzkumných organizacích. Na naše pracoviště bude postupně přijato 6 post-doků (výzkumných pracovníků do 7 let od obdržení titulu Ph.D.) ze zahraničí, kteří zde budou pracovat po dobu jedenácti měsíců.  

Rozvoj JU – Mezinárodní mobility – MSCA-IF, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008486

Realizace projektu: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Rozpočet projektu: 2 949 480 Kč

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které byly uvedeny v „nomoney“ seznamu. Hlavním cílem je podpořit profesní růst výzkumných pracovníků, podpořit kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Pro naši fakultu bych schválen projekt zahrnující pracovní pobyt jednoho vědeckého pracovníka po dobu 24 měsíců.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

Magisterské studium umělé inteligence a Data Science, č. projektu 260

Partneři projektu: Technische Hochschule Deggendorf

Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2022

Rozpočet projektu: 937.584,87 EUR

Technická vysoká škola v Deggendorfu a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích plánují návrh a realizaci společného projektu přeshraničního vzdělávání magisterského stupně se zaměřením na umělou inteligenci a data science, vyučovaný v anglickém jazyce. Cílem projektu je zajistit nezbytné financování pro plánování, organizaci a implementování magisterského studijního programu včetně jeho akreditace.

Květena Šumavy, č. projektu 216

Partneři projektu: Správa Národního parku Šumava, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns,  Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Rozpočet projektu: 1.150.700,41 EUR

Projekt je zaměřen na výzkum šumavské květeny, zcela unikátním způsobem rozšíří a spojí dostupná data o rozšíření a ekologických nárocích cévnatých rostlin na Šumavě bez ohledu na státní hranice. Kritické zhodnocení těchto údajů umožní prezentovat na společné webové stránce (česky a německy) aktuální a historické rozšíření a hojnost cévnatých rostlin v podobě síťových map výskytu s ekologickými informacemi o těchto druzích.

Tisková zpráva k projektu

Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

Partneři projektu: Stadt Deggendorf, Prácheňské muzeum v Písku, Technische Hochschule Deggendorf

Harmonogram: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Rozpočet projektu: 1 830 330,39 EUR

Cílem projektu je ve vzájemné spolupráci partnerů vytvořit interdisciplinárně,  návštěvnicky zaměřené, bezbariérové a multimediální prezentace dochovaného kulturního dědictví a současně dlouhodobě a flexibilně vyvíjet nové aplikované technologie v oblasti muzejnictví a archvictví. 

Analýza historických fotografií pro virtuální rekonstrukci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí (PhotoStruk), č. 63

Partner projektu: Technische Hochschule Deggendorf

Realizace projektu: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019

Rozpočet: 806.367,78 €

Cílem projektu je virtuální rekonstrukce zaniklých lokalit Šumavy zachycených na historických fotografiích pomocí vynesení na interaktivní mapu a 3D rekonstrukcí vybraných objektů.

 Tisková zpráva ze dne 27. 5. 2019

BarkBeeDet: včasná identifikace stromů napadených lýkožroutem smrkovým s využitím technologie dronů, č. 40

Partner projektu: Technische Hochschule Deggendorf

Realizace projektu: : 1. 4. 2017 – 29. 2. 2020

Rozpočet: 902.257,30 €

Cílem projektu je vytvořit metodologii pro včasnou detekci stromů napadených lýkožroutem smrkovým využívající metody dálkového průzkumu Země.

 

Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP, č. 144

Partner projektu: Technische Hochschule Deggendorf

Realizace projektu: : 1. 4. 2017 – 29. 2. 2020

Rozpočet: 883.708,37 €

Cílem projektu zpřístupnění současné i budoucí technologie chytré sítě malým a středním podnikům (MSP) a zapojení MSP do procesu plánování spotřeby elektřiny.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program LIFE

TRANS-BOUNDARY RESTORATION OF MIRES FOR BIODIVERSITY AND LANDSCAPE HYDROLOGY IN SUMAVA AND BAVARIAN FOREST, Life for Mires, číslo projektu LIFE17 NAT/CZ/000452

Realizace projektu: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2024

Rozpočet projektu: 5 853 160 Euro (rozpočet JČU 204 616,00 EUR)

Koordinujícím partnerem projektu je Správa národního parku Šumava, dalšími partnery německý BUND Naturschuztz in Bayern e.V., Správa národního parku Bavorský les a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Národní park Šumava společně s Bavorským lesem jsou významným místem výskytu rašelinišť a mokřadů. Tato území byla v minulosti ovlivněna těžbou rašeliny a odvodňováním, což vedlo k narušení biodiverzity a krajinné hydrologie, a k postupným klimatickým změnám.

 

Cíle projektu jsou:

I / Obnova a zlepšení přírodního stavu rašelinišť a mokřadů v oblasti 1672 ha

II / Rekonstrukce krajinné hydrologie pro lepší zadržování vody a zlepšení stanoviště vzácných druhů ptáků „Tetrao tetrix“ na 14 lokalitách na ploše 579 ha

III / Zvýšení povědomí veřejnosti a podpora klíčových vlastníků půdy k obnově rašelinišť a krajinné hydrologie

IV / Inovace monitorovacích metod používaných k vyhodnocení úspěchu obnovy se zvláštním ohledem na možné zmírnění dopadů klimatických změn

V / Přímé zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a rozvoj ukázkových příkladů rašelinišť, které byly obnoveny v blízkosti osad

VI / Sdílení a prezentace know-how a získaných zkušeností s obnovou rašelinišť i krajinné hydrologie