D59


Opatření děkana číslo D 59 o úpravě studijního plánu bakalářského studijního programu B1406 Biochemie (Biochemistry), oboru 1406R007 Biologická chemie (Biological Chemistry), prezenční studium ze dne 2. září 2013

uskutečňovaného společně na základě smluvního ujednání, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích Česká republika (Přírodovědecká fakulta) a Univerzitou Johanna Keplera v Linci, Rakousko (Fakulta technicko-přírodovědecká)

 1. Zákon č. 111/1998 Sb. znění dalších předpisů stejně jako vnitřní předpisy spolupracujících univerzit uskutečňujících výše uvedený studijní program a obor, neupravují podmínky studia charakteru „joint degree studies“. Toto opatření proto vydávám z důvodu řešení nesouladu mezi legislativou studia v České republice a Rakousku a mezi vnitřními předpisy Jihočeské univerzity a Johannes Kepler Universität.
 2. Kreditní hodnocení povinného předmětu Biological Chemistry – Bachelor Seminar se snižuje o 2 kredity, a to ze 7 kreditů na kreditů 5 (dle ECTS). Ve studijním plánu oboru bude změna uvedena takto:
  Namísto:
  Povinné předměty na JU

  Název předmětu

  rozsah

  kred.

  způsob zak.

  druh předm.

  přednášející:

  dop. roč.

  Biological Chemistry – Bahelor Seminar

  7

  7

  zápočet

  cvičení

  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

  3

           Bude uvedeno:
  Povinné předměty na JU

  Název předmětu

  rozsah

  kred.

  způsob zak.

  druh předm.

  přednášející:

  dop. roč.

  Biological Chemistry – Bahelor Seminar

  7

  5

  zápočet

  cvičení

  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

  3

 3. Státní závěrečná zkouška (SZZ) bude evidována v seznamu povinných součástí studijního plánu (povinné předměty) a bude hodnocena 2 kredity dle ECTS. Úspěšné vykonání SZZ je v souladu se zněním čl. 23, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podmínkou pro absolvování studia. SZZ student může zapsat až po úspěšném splnění všech ostatních povinností uvedených ve studijním plánu. Skladba dílčích předmětů, charakter SZZ ani okolnosti jejího konání nejsou tímto opatřením dotčeny.
       Ve studijním plánu bude SZZ mezi povinnými předměty na JU evidována takto:
  Povinné předměty na JU

  Název předmětu

  rozsah

  kred.

  způsob zak.

  druh předm.

  zkoušející

  roč.

  SZZ

  (State Final Examination /

  bez uvedení rozsahu

  2

  zkouška

  individuální studium s využitím konzultací přednášejících stud. oboru

  Jmenováni každoročně aktuálně

  3; po splnění všech ostatních předmětů studijního plánu


 4. Studijní oddělení zajistí uvedení těchto změn do studijního plánu bakalářského oboru Biologická chemie, informačních materiálů pro studenty a IS STAG a způsobem obvyklým na fakultě je zveřejní do 2.9.2013.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

PDF