D62


Opatření děkana č. 62
o organizaci studia v doktorských studijních programech na Př F JU ze dne 15.10. 2013, ve znění ze dne 12.3. 2015

(změny jsou vyznačeny podtržením)

Toto Opatření vychází z platného znění zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen ”zákon”) a ze Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a specifikuje podmínky studia na PřF JU. Ustanovení týkající se kateder platí přiměřeně i pro jiné organizační jednotky PřF JU.

 1. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na následující akademický rok se vyhlašují každoročně v lednu opatřením děkana na internetových stránkách fakulty. Ke studiu v doktorském studijním programu se mohou přihlásit zájemci s ukončeným vysokoškolským studiem v magisterském studijním programu. Přihlášky (vyplněný formulář Přihláška k doktorskému studiu) včetně požadovaných příloh se podávají ve stanovené lhůtě, písemně studijnímu oddělení fakulty a musí obsahovat název oboru a případně i návrh osoby školitele. Forma studia je prezenční nebo kombinovaná (při zaměstnání).
 2. Přijímací komise má nejméně 3 členy (obvykle se navrhuje komise 4-5 členná), z nichž alespoň jeden je členem oborové rady. Předsedou komise je obvykle předseda oborové rady. U přijímací zkoušky musí být přítomni alespoň 3 členové přijímací komise. Predpokládaný školitel se účastní jednání komise bez hlasovacího práva. Obsahem přijímací zkoušky je zejména odborná rozprava, která má umožnit posouzení dosavadní vlastní tvůrčí práce uchazeče o studium v doktorském studijním programu, jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, jeho představy o projektu doktorské disertační práce včetně předchozího projednání s předpokládaným školitelem i jeho znalosti oboru. Součástí zkoušky může být i ověření uchazečových jazykových znalostí. Přijímací komise může uchazeči doporučit absolvování až 5 předmětů k doplnění znalostí z předchozího studia a předmětů odborných, týkajících se užšího zaměření jeho disertační práce (seznam odborných kurzů v jednotlivých oborech je na adrese http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-studenty-prf-ju/doktorske-studium/doktorandske-kurzy.html) . V protokolu navrhne komise školitele a zaměření doktorské disertační práce, a dále uvede, zda se na zajištění doktorského studia bude podílet jiné pracoviště, na něž je rozšířena akreditace pro daný obor studia, a návrh, do kterého týmového GAJU projektu bude student zařazen . Vyžaduje-li to specifické zaměření disertační práce, může být (obvykle na návrh školitele) navržen i školitel – specialista (konzultant). Pokud zamýšlený školitel není zaměstnancem PřF JU, navrhne komise fakultního garanta. Pokud se přijímacího řízení v daném oboru účastní více než jeden uchazeč, stanoví komise na základě přijímacího řízení jejich pořadí, ve kterém budou přijímáni v případě omezeného počtu nabízených doktorandských míst. O přijetí ke studiu rozhoduje děkan.
 3. Za odbornou úroveň daného oboru doktorského studia odpovídá oborová rada. Vedením studentů v doktorském stupni studia jsou pověřeni školitelé, případně školitelé-specialisté nebo fakultní garanti. Školitelem může být profesor, docent, doktor věd nebo jiný významný odborník schválený vědeckou radou fakulty. Pokud navržený školitel nebyl habilitován nebo nemá titul doktor věd, předloží oborová rada včas vědecké radě PřF návrh k jeho zařazení mezi školitele v daném oboru doktorského studia. Požadavky na jeho odbornou kvalitu jsou obdobné jako fakultní požadavky na uchazeče o habilitaci, formulář návrhu je na stránkách fakulty, Věda/Vědecká rada/formulare.html. Pokud byl navrhovaný školitel již vědeckou radou schválen pro školení doktorandů v jiném oboru, stačí pro jeho zařazení mezi školitele daného oboru písemné vyjádření předsedy OR doručené děkanovi před jmenováním školitelů. Pokud školitel není zaměstnancem PřF JU, přebírá částečně povinnosti školitele (zejména úkony administrativní povahy) fakultní garant. Na návrh školitele, na základě ročního hodnocení studenta nebo na základě žádosti studenta může oborová rada navrhnout děkanovi změnu v osobě školitele. Školitel se z vážných důvodů může své funkce vzdát. Děkan pak jmenuje na návrh oborové rady nového školitele. V průběhu studia v doktorském studijním programu může student požádat o změnu formy studia v doktorském studijním programu, případně mu může oborová rada změnu formy studia doporučit, pokud se student nevěnuje přiměřeně svým studijním povinnostem. O žádosti rozhodne děkan po vyjádření oborové rady. Podobně rozhoduje děkan o žádosti o přestup do studia v jiném doktorském studijním programu a podmínkách takového přestupu (žádost studenta o přestup musí obsahovat souhlas předsedy OR oboru, do kterého student přestupuje; rozhodnutí děkana dává studijní oddělení na vědomí předsedovi OR oboru, ze kterého student přestupuje).
 4. Uchazeči přijatí ke studiu se ve stanoveném termínu zapíší. Podkladem pro zápis je protokol o přijímacím řízení a rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu. Standardní doba studia v doktorských studijních programech jsou čtyři roky, maximální doba studia v prezenční formě je 5 a v kombinované formě 6 let. Doba přerušení studia (maximálně dva roky) a doba mateřské/rodičovské dovolené se do této doby nezapočítává. Po uplynutí doby přerušení se student musí znovu zapsat do studia. Pokud tak neučiní, bude jeho studium ukončeno.
 5. Do 2 měsíců od začátku studia předloží student oborové radě prostřednictvím studijního oddělení návrh „Plánu doktorského studia“ (v tištěné i elektronické podobě; vyplněný formulář Plán studia v doktorském programu a požadované přílohy), který vypracoval s navrženým školitelem na základě závěrů přijímacího řízení. Součástí Plánu je seznam kurzů doporučených přijímací komisí k doplnění znalostí z předchozího studia (pokud je komise navrhla) a dvou až pěti odborných doktorandských předmětů (vycházející z doporučení přijímací komise; nepočítají se mezi ně jazykové kurzy a předměty uvedené v bodě 8), a rámcový časový harmonogram. Oborová rada Plán projedná a schválený předá prostřednictvím studijního oddělení studentovi do 3 měsíců od začátku studia, případně vyzve studenta k jeho doplnění (student musí předložit doplněný Plán studia do 30 dnů od data vyzvání oborovou radou). Plán studia schválený oborovou radou je pro studenta závazný; jeho případné doplnění je možné návrhem školitele nejpozději do ukončení 3. roku studia a podléhá schválení oborovou radou.
 6. Po schválení Plánu studia oborovou radou děkan jmenuje školitele a současně i školitele-specialistu a fakultního garanta, jsou-li oborovou radou navrženi.
 7. Předměty stanovené Plánem doktorského studia a angličtinu si student zapisuje podle periodicity předmětů a podle časového harmonogramu svého studia tak, aby je absolvoval ve standardní době studia. V odůvodněných případech podložených písemnou žádostí může povolit vyškrtnutí zapsaného předmětu proděkan; toto však nezbavuje studenta povinnosti absolvovat daný předmět ve standardní době studia, pokud jde o předmět předepsaný plánem studia nebo který patří mezi povinné kurzy každého doktoranda (viz bod 8). Pokud student nějaký předmět úspěšně neabsolvuje (je hodnocen stupněm "neprospěl" nebo z něj nezíská zápočet), může si jej zapsat ještě jednou. Předmět je však možné opakovat pouze jednou; jeho druhé neabsolvování je důvodem k ukončení studia. Pro zkoušku z angličtiny platí zvláštní ustanovení daná příslušným opatřením proděkanů. Studenti ze zemí, ve kterých je angličtina úředním jazykem, mohou požádat vedoucího oddělení jazyků o odpuštění zkoušky z angličtiny. Doba platnosti zkoušek v rámci jednoho studia není omezena. V případě opakovaného studia může děkan studentovi uznat některé dříve vykonané zkoušky a zápočty (student požádá o uznání dříve absolvovaných kurzů děkana a přiloží souhlas jejich garantů, v případě státní doktorské zkoušky za předpokladu, že studuje ve stejném oboru, vyjádření předsedy OR), pokud od doby, kdy ukončil předchozí doktorské studium na PřF JU, neuplynuly více než 2 roky (do této doby se nezapočítává mateřská resp. rodičovská dovolená) . Pro zápis ke studiu a uzavření indexu na začátku a konci každého akademického roku platí ustanovení platná pro studenty bakalářských a magisterských programů. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže zápisu zúčastnit (např. z důvodu účasti na konferenci nebo zahraniční stáži), domluví si předem náhradní termín na studijním oddělení. Předzápis je pro doktorandy povinný, pokud si pro nadcházející semestr zapisují jiný kurz než kurzy uvedené v bodě 8. O termínech předzápisu, zápisu a kontroly indexů jsou doktorandi předem informování e-mailovým upozorněním rozeslaným studijním oddělením PřF JU na doktorandskou fakultní konferenci.
 8. Mezi povinnosti studenta v doktorském stupni studia dále patří:
  • samostatná práce, kterou si student zapisuje na každý semestr studia jako předmět „Doktorandská praxe“ a jejíž úspěšnost potvrzuje každý semestr školitel udělením zápočtu;
  • nejpozději ve druhém semestru studia si student zapíše předmět „Literární rešerše“. Literární rešerše představuje přehled současných znalostí o tématu disertace postavený na dostupné literatuře, včetně kritické analýzy a syntézy těchto informací; požadavky na její minimální rozsah stanoví oborová rada a student se je dozví buď při přijímacím řízení nebo z webových stránek katedry, pod kterou obor spadá.Student rešerši odevzdá jednak v elektronické podobě, jednak odsouhlasenou (podepsanou) školitelem na studijní oddělení, které ji předá oborové radě k projednání. Je-li to třeba, vyzve oborová rada studenta, aby rešerši doplnil či upravil. Zápočet za splnění předmětu „Literární rešerše“ uděluje předseda oborové rady jako vyjádření souhlasu oborové rady s odbornou úrovní rešerše (doporučuje se odevzdat rešerši minimálně měsíc před koncem druhého semestru, aby měla oborová rada čas rešerši přečíst a případně ji studentovi vrátit na doplnění/přepracování). V případě neudělení zápočtu si student tento předmět zapisuje v nejbližším semestru ještě jednou (student prezenční formy studia má v takovém případě až do udělení zápočtu snížené stipendium, viz Opatření děkana o výši stipendia studentů doktorských studijních programů);
  • každoroční prezentace vlastních výsledků a informace o postupu své práce na semináři katedry nebo pracoviště Akademie věd ČR podílejícího se na zajištění studia odsouhlaseném oborovou radou; v prvém roce studia student přednese kritický rozbor problematiky disertační práce s návrhem metodiky a časového plánu disertace. Zápočet za splnění předmětu “Doktorandský seminář” uděluje předseda oborové rady;
  • výroční zpráva o průběhu studia na jednotném formuláři odevzdaná na studijní oddělení každoročně do 31. října jednak elektronicky ve formě souboru ve formátu pdf nebo rtf, jednak vytištěná a odsouhlasená školitelem a s podpisy pedagogů potvrzujících pedagogickou praxi. Student uvede plnění svých povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci. Uvádějí se mj. absolvované předměty, pedagogická činnost (počet odučených hodin v kurzu potvrdí garant kurzu podpisem; vedení práce studentů nižšího stupně studia ohodnotí školitel; jinou práci pro fakultu ohodnotí pracovník fakulty garantující danou akci), prezentace výsledků na konferencích, vystoupení na seminářích, publikování dílčích výsledků disertační práce, absolvování zahraniční stáže (délka pobytu, název navštívené instituce) a jiné významné okolnosti. Povinnost předložit v daném roce výroční zprávu mají všichni studenti studující k 31. 10. souvisle déle než 3 měsíce. Student přerušující studium po uplynutí více než čtyř měsíců od odevzdání poslední Výroční zprávy odevzdá na studijním odděleni Dílčí zprávu o plnění svých povinností v tomto období (na formuláři Výroční zprávy);
  • pedagogická činnost , v celkovém rozsahu alespoň 42 hodin za standardní dobu studia (tj. do konce 4. roku studia); povinnost pedagogické práce platí pouze pro studenty prezenční formy studia v českých studijních programech. Za pedagogickou činnost se považuje zejména (a) účast na vedení kurzů na JU - vedení laboratorních cvičení a praktik, přednášení látky zadané garantem kurzu (počet skutečně odučených hodin může být navýšen max. o polovinu na přípravu, pokud ji doktorand aktuálně provedl), (b) vedení bakalářské práce (školitelství) - doktorand musí být uveden ve STAGu jako vedoucí dané práce (počítá se max. 20 hodin za semestr vedení bak. práce), (c) aktivní podíl na zajištění exkurzí a terénních praxí (počítají se pouze hodiny, které student strávil výkladem a demonstrací, navýšené max. o polovinu na přípravu, pokud ji doktorand aktuálně provedl). Dále (d) oponování bakalářských prací (6-8 hodin na jednu oponovanou práci) nebo projektů SGA (1 hodina na oponovaný projekt), (e) vedení práce SOČ - doktorand musí být uveden jako vedoucí práce (počítá se max. 15 hodin na jednu práci SOČ) a (f) odborný výklad na soustředění oborových olympiád, na výběrových akcích pro nadané středoškolské studenty (Týden se současnou biologií, MOLBIB a pod.) nebo na Dni otevřených dveří na PřF JU nebo ústavu AV ČR, který se spolupodílí na vedení studentovy disertační práce. Počet hodin za aktivity ad (f) nesmí přesáhnout 1/3 z celkových 42 hodin. Za hodinu pedagogické praxe se považuje 45 minut přímé výuky nebo 60 minut jiných činností; Student si vždy opatří od garanta kurzu potvrzení o své pedagogické práci; tyto doklady předává spolu s výroční zprávou nebo jako součást výroční zprávy studijnímu oddělení k založení. Potvrzení od vyučujícího může být nahrazeno podpisem vedoucího katedry (vedení a oponování bak. prací), školitele (vedení prací SOČ), proděkana pro vědu (oponování projektů SGA) nebo pracovníka garantujícího danou akci (akce ad f). ;
  • prezentace vlastních výsledků na mezinárodní konferenci (rozumí se konference, kde jednacím jazykem je angličtina nebo, po odsouhlasení OR, jiný světový jazyk) zapsaná jako studijní předmět „Vystoupení na mezinárodní konferenci“ alespoň jednou ve standardní době studia; zápočet za splnění (student doloží kopií posteru nebo kopií ze sborníku abstraktů) uděluje proděkan, student může požádat fakultu o finanční příspěvek na účast na konferenci (primárně přes GAJU projekty);
  • absolvování stáže na renomované zahraniční vědecké instituci – doporučená celková délka zahraniční stáže je tři měsíce. Je ji možné absolvovat v podobě několika samostatných pobytů, každý o délce alespoň 14 dní. Student si dle délky pobytu zapisuje kurzy „Zahraniční stáž pro doktorandské studenty I., II. nebo III.“ (v délce trvání stáže 2 až 4 týdny, 1 až 3 měsíce, více než 3 měsíce); za stáž je možné uznat i zahraniční terénní pobyt strávený společně s významným zahraničním pracovníkem, při kterém se student od něj učil nové terénní metody, metody následného zpracování vzorků a dat.. Zápočet uděluje proděkan po předložení potvrzení navštíveného pracoviště nebo pracovníka s uvedením délky pobytu a charakteru stáže. O finanční příspěvek na zahraniční stáž konanou ve standardní době studia může student požádat fakultu (primárně přes GAJU projekty);
  • publikace alespoň části výsledků doktorské práce (rozumí se přinejmenším ověřitelné potvrzení o akceptování rukopisu redakcí vědeckého časopisu apod.). Požadavky na publikaci jsou uvedeny dále (bod 13);
  Studenti v kombinované formě studia a studenti studující program v anglickém jazyce mají stejné povinnosti jako studenti v prezenční formě s výjimkou pedagogické činnosti. Student přestupující z prezenční do kombinované formy studia musí mít splněnu poměrnou část povinné pedagogické praxe. Oborová rada může výjimečně povolit studentovi splnění některé z povinností v omezeném rozsahu (např. kratší délku zahraniční stáže než doporučené tři měsíce); o povolení požádá student oborovou radu prostřednictvím studijního oddělení písemně s uvedením důvodů a se stanoviskem školitele. Po projednání žádosti oborovou radou sdělí předseda oborové rady její stanovisko studentovi prostřednictvím studijního oddělení (udělení nebo odepření výjimek je archivováno studijním oddělením).
 9. Studentům v prezenční formě studia může být přiznáno ve standardní době studia základní stipendium, jehož výše je odstupňována podle plnění studijních povinností a stanoví ji Opatření děkana o výši stipendia studentů doktorských studijních programů. O zvýšení stipednia po splnění stanovených podmínek požádá děkana studentův školitel prostřednictvím studijního oddělení (formulář žádosti je na stránkách fakulty, Dokumenty/Formuláře/Pro zaměstnance).
 10. Neplnění povinností je penalizováno snížením stipendia (viz Opatření děkana o výši stipendia); opakované neplnění povinností může být důvodem pro ukončení studia.
 11. Po splnění všech následujících povinností - pedagogické činnosti, absolvování předmětů stanovených Plánem studia a angličtiny, prezentace výsledků na mezinárodní konferenci – a před koncem standardní doby studia se student musí přihlásit ke státní doktorské zkoušce (odevzdá na studijní oddělení vyplněný formulář Přihláška ke státní doktorské zkoušce). Státní zkouška předchází vždy obhajobě disertační práce.
 12. Oborová rada navrhne komisi a předsedu komise ke státní doktorské zkoušce. Členy komise pro státní zkoušku mohou být pouze profesoři, docenti a vědeckou radou schválení odborníci. Komise pro státní zkoušku má 5 až 9 členů. Nejméně 2 členové komise nesmějí být z PřF JU. Pokud oborová rada navrhne jako člena komise odborníka bez habilitace nebo bez titulu doktora věd, je povinna předložit vědecké radě písemné odůvodnění svého návrhu k odsouhlasení. Členem komise může být jmenován i školitel a konzultant. Podle dispozic předsedy oborové rady (nebo předsedy zkušební komise) informuje studijní oddělení členy komise o jejich jmenování a studenta (nejpozději tři týdny před zkouškou) o složení zkušební komise a termínu a místu konání zkoušky. Státní doktorská zkouška je komplexním prověřením znalostí studenta, jeho schopnosti osvojit si hlubokou znalost okruhu problematiky, kterou se zabývá ve své disertační práci, i jejích širších souvislostí a jeho schopnosti informace hodnotit a tvůrčím způsobem využívat. Nejpozději na počátku posledního roku standardní doby studia (nebo, pokud se student rozhodne vykonat zkoušku dříve, na základě jeho žádosti) stanoví oborová rada studentovi okruh požadavků a zaměření státní doktorské zkoušky. Státní zkouška v českých doktorských programech probíhá v českém jazyce, v anglických studijních programech v anglickém jazyce. Jiný zkušební jazyk je možný jen tehdy, když je s tím student seznámen minimálně 14 dní před termínem zkoušky a dá k tomu svůj písemný souhlas. Průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.. Nezbytná je účast alespoň 5 členů komise. O výsledku zkoušky se komise usnáší tajným hlasováním . Zkouška se klasifikuje „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“. Klasifikace "prospěl/a" se použije pouze tehdy, když pro ni hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje  stanovisko předsedy komise.Ve všech ostatních případech je výsledná klasifikace "neprospěl/a". V případě neúspěchu je možno státní doktorskou zkoušku nejdříve za dva měsíce a nejpozději do jednoho roku jednou opakovat, přičemž se musí změnit alespoň polovina členů komise. K opakované zkoušce se student musí ve vymezeném termínu znovu přihlásit a dále se postupuje jako u první zkoušky. Opakovaná státní zkouška musí proběhnout nejdéle do jednoho roku po uplynutí standardní doby studia (případné přerušení studia nebo mateřská/rodičovská dovolená se do této lhůty nezapočítává).
 13. Disertační práce může být napsána česky nebo anglicky, případně i v jiném jazyce, pokud to schválí oborová rada; souhrn disertační práce je napsán anglicky. Disertační práce může mít podobu (a) komentovaného souboru minimálně tří publikací nebo rukopisů, jichž je student (spolu)autorem, nebo (b) rukopisu doplněného o publikace vzniklé při řešení práce – první forma se preferuje. V obou případech musí práce obsahovat společný úvod (např. literární rešerši) a shrnutí výsledků se závěry obsahující zhodnocení dopadu disertační práce na další vývoj oboru. Minimální rozsah těchto částí (bez literatury a popisků k obrázkům a tabulkám) je 10 normostran a nesmí jít o pouhé okopírování abstraktů nebo závěrů jednotlivých publikací. Alespoň část disertační práce musí být přijata do tisku nebo publikována v časopise, který v posledních čtyřech letech dosáhl impaktního faktoru minimálně 0,5. Uchazeč musí být prvním autorem alespoň u jedné publikované práce (nebo práce přijaté k publikaci) tvořící disertační práci. Pokud je do disertační práce zahrnuta publikace použitá jako rigorózní práce, musí disertace obsahovat nejméně jednu další publikovanou práci, jíž je uchazeč(ka) prvním autorem(kou) a která splňuje minimální požadavek na výši IF časopisu pro disertační práce (tj. IF alespoň 0,5). Oborová rada může pro daný obor vyhlásit přísnější požadavky na rozsah úvodu a shrnutí nebo na počet a minimální IF použitých publikací.
 14. Před vytisknutím disertační práce předá student předsedovi oborové rady pdf připravené práce ke kontrole splnění odborných požadavků oborové rady na disertační práce v daném oboru. Je na předsedovi oborové rady, zda kontrolu provede sám nebo s dalšími členy oborové rady. Své stanovisko sdělí studentovi nejpozději do jednoho měsíce po obdržení pdf a v kladném případě mu dá souhlas (písemný nebo e-mailem) s odevzdáním práce. Pokud si student přeje zařadit práci do Série disertačních prací vydávané fakultou, pošle ji následně na kontrolu formální stránky proděkanovi pro doktorské studium. Podrobné informace o formálních požadavcích na disertační práci a o postupu jejího odevzdání jsou na konci tohoto opatření.
 15. Studijní oddělení informuje předsedu oborové rady, zda má student splněny všechny povinnosti studenta. Studijní oddělení nezahájí další kroky k obhajobě práce, dokud nejsou předloženy všechny požadované materiály v patřičném počtu výtisků a dokud oborová rada nedá souhlas k obhajobě.
 16. Předseda oborové rady navrhne písemně děkanovi členy komise pro obhajobu disertační práce a dva až tři oponenty disertační práce (přičemž až dva oponenti mohou být členy komise a všichni oponenti mají hlasovací právo v případě osobní účasti na obhajobě, nejméně 2 oponenti nesmějí být z JU ani z institucí, na něž je rozšířena akreditace daného studijního programu). Komise má nejméně 5 členů; požadavky na její personální složení se řídí Studijním a zkušebním řádem JU. Školitel, konzultant ani případný spoluautor publikace, která je součástí disertační práce, nemohou být oponenty ani členy komise pro obhajobu disertační práce. Průvodní dopis oponentům obsahuje požadavky oborové rady na disertační práce v daném oboru (specifikuje předseda oborové rady), dále doporučení neuvádět některé z otázek ověřujících uchazečovo samostatné myšlení a orientaci v problematice disertační práce v posudku, ale ponechat je na vlastní obhajobu, informaci o nejzazším termínu zaslání oponentského posudku na studijní oddělení (minimálně 7 dnů před termínem obhajoby) a žádost o vyjádření, zda oponent práci doporučuje či nedoporučuje k přijetí k obhajobě. Na návrh oborové rady ve spolupráci s komisí pro obhajobu stanoví děkan místo a čas konání obhajoby. Obhajoba musí proběhnout do 4 měsíců od odevzdání disertační práce a všech požadovaných dokladů, splňuje-li student všechny požadavky.
 17. Obhajobu disertační práce administrativně zajišťuje studijní oddělení (evidence všech požadovaných dokladů, rozeslání jmenovacích dopisů, pozvání školitele, školitele-specialisty a fakultního garanta, rozeslání práce, průvodního dopisu, souhrnu práce a životopisu uchazeče oponentům, rozeslání souhrnů s oznámením data obhajoby na vybrané fakulty a ústavy AV ČR, informování akademické obce JU nejpozději týden před obhajobou o místu a době konání obhajoby, předání oponentských posudků uchazeči a předsedovi komise nejpozději 6 dnů před obhajobou, umístění elektronické podoby plného znění disertační práce na web fakulty a zaslání informace o přístupu na něj členům komise spolu se souhrnem disertace a pozvánkou na obhajobu, a další administrativní úkony podle dispozic předsedy komise pro obhajobu). Organizačně a technicky (místnost a ostatní náležitosti) zajišťuje obhajobu katedra podle příslušnosti oborové rady, a to ve spolupráci s oborovou radou a komisí pro obhajobu. Je nepřípustné, aby občerstvení v průběhu obhajoby zajišťoval nebo jeho nákup financoval student.
 18. Student musí dostat oponentské posudky nejpozději 6 kalendářních dnů před termínem obhajoby, jinak má právo od obhajoby odstoupit (v tom případě musí písemně informovat předsedu komise nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem obhajoby). V případě, že student obhájí přes zásadní výhrady některého z oponentů, je předseda komise povinnen podrobně zdokumentovat odpovědi uchazeče a průběh obhajoby. V anglických studijních programech probíhá obhajoba v angličitně, v českých studijních programech v češtině. V případě, že členem komise nebo oponentem je cizinec, může předseda komise rozhodnout o projednávání obhajoby v angličtině. O svém rozhodnutí musí informovat uchazeče nejméně 14 dnů před obhajobou.
 19. Obhajoba disertační práce probíhá před komisí jmenovanou děkanem, přičemž vlastní obhajobě musí být přítomno minimálně 5 členů komise. Školitel nebo předseda komise představí kandidáta. Na představení své disertační práce má student maximálně 30 minut. K disertační práci se vyjádří školitel a všichni oponenti; na jejich připomínky může kandidát odpovědět jednotlivě nebo souhrnně. Nejsou-li oponenti obhajobě přítomni (osobní přítomnost oponentů je žádoucí a předpokládá se zejména při záporném stanovisku oponenta), přečte oponentský posudek předseda komise nebo jím pověřený člen komise. Pokud došla písemná vyjádření od dalších osob, přednese je předseda komise. Komise pro obhajobu disertacní práce vyslechne a posoudí výklad studenta, stanoviska oponentů i rozpravu mezi studentem a oponenty a studentem a dalšími úcastníky diskuse. Následuje uzavřené jednání komise, kterého se bez hlasovacího práva může zúčastnit i školitel, školitel specialista a fakultní garant studenta. O výsledku obhajoby se usnáší komise a přítomní oponenti tajným hlasováním . Obhajoba disertace se klasifikuje „prospěl(a) vynikajícím způsobem“, „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“.  Klasifikace „prospěl(a) vynikajícím způsobem“ („cum laude“) se použije tehdy, pokud všichni hlasující hlasují pro „prospěl(a)“ a nanejvýš jeden člen komise neoznačí v hlasovacím lístku práci jako vynikající. Klasifikace "prospěl/a" se použije pouze tehdy, když pro ni hlasuje nadpoloviční většina hlasujících a zároveň nejsou splněna kriteria pro klasifikaci „prospěl(a) vynikajícím způsobem“. V případě rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy komise. Ve všech ostatních případech je výsledná klasifikace "neprospěl/a". Pokud komise stanovila klasifikaci "neprospěl/a" a určila, že je nutné práci přepracovat nebo doplnit, musí na stejném zasedání písemnou formou specifikovat své požadavky. O těchto požadavcích se komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. Veškerou dokumentaci, zejména řádně vyplněný a všemi přítomnými členy komise podepsaný protokol o průběhu a výsledku obhajoby disertační práce, předá předseda komise pro obhajobu na studijní oddělení.
 20. V případě neúspěchu je možné obhajobu nejdříve za 6 a nejpozději za 12 měsíců jednou opakovat po přepracování práce podle připomínek oponentů a písemných pokynů předsedy komise. Při opakované obhajobě musí být změněni nejméně dva členové komise a nejméně jeden oponent. Jinak se postupuje jako při první obhajobě.
 21. Do jednoho měsíce po řádném ukončení studia doktorského studijního programu obdrží student diplom potvrzující udělení titulu ”doktor” (Ph.D.) v českém jazyce (u studijních programů akreditovaných v českém jazyce) nebo v anglickém jazyce (u studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce); k diplomu se vydává dodatek diplomu (Diploma Supplement) v českém a anglickém jazyce. Při hodnocení obhajoby jako „vynikající“ je na diplomu uvedeno ohodnocení „cum laude“. Diplom s dodatkem mohou být předány při promoci absolventů PřF JU..
 22. Podmínky studia cizích státních příslušníků upravuje příslušné Opatření děkana

 

Toto opatření nahrazuje Opatření děkana č. 62 ze dne 15. 10. 2013 a nabývá účinnosti dne 13.3.2015. V případě pedagogické práce se studentům uznávají hodiny odučené v předchozích letech uvedené v odevzdaných výročních zprávách dle tehdy platných pravidel . Významné změny oproti Opatření děkana č. 49 jsou zvýrazněny podtržením.

Opatření schválil Senát PřF JU dne 11.3.2015.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

Formální požadavky na disertační práci a s ní odevzdávané dokumenty:

Student se může rozhodnout mezi odevzdáním disertační práce ve formátu A4 nebo B5. Při splnění formálních požadavků na vzhled a uspořádání disertační práce (viz příloha 1 a 3, vzor také na studijním oddělení) je práce zařazena do Série Ph.D. prací a její tisk a vazba jsou finančně podpořeny PřF JU (formát prací v Sérii je evropský B5, t.j. 176 x 250 mm). Fakulta hradí černobílý tisk, tisk barevných obrázků v studentem již publikovaných článcích a barevné desky 20 výtisků Ph.D. práce. Vyšší počet výtisků nebo zařazení dalších barevných obrázků hradí student. Pro zařazení práce do Série Ph.D. prací je nutné předchozí odsouhlasení splnění odborných požadavků kladených na disertační práce (souhlas předsedy oborové rady) a formálních požadavků (souhlas proděkana pro doktorské studium) na základě předložené elektronické verze práce ve formátu pdf. Odborná úroveň práce nezařazené do Série Ph.D. prací musí být také odsouhlasena před odevzdáním předsedou oborové rady (studentům se důrazně doporučuje poslat práci předsedovi OR ve formě pdf před jejím tiskem).

V případě zařazení disertační práce do Série Ph.D. prací student odevzdá na studijní oddělení PřF JU:

 1. CD s 1 exemplářem práce v elektronické podobě ve formě pdf souboru a 1 exemplářem Summary of Ph.D. Thesis ve formě pdf souboru spolu s vytištěnou stránkou s bibliografickými údaji a s anotací práce (pro potřeby studijního oddělení); elektronické exempláře jsou totožné s tištěnou verzí.;
 2. 7 exemplářů (v případě dvou oponentů 6 exemplářů) práce (pro knihovnu, oponenty, katedru, fakultní archiv a děkana);
 3. 20 exemplářů Souhrnu disertační práce v angličtině („Summary of Ph.D. Thesis“)
 4. 2x podepsaný životopis doplněný o seznam publikací a referátů na konferencích a 2x vyjádření školitele k disertaci
 5. Pokud není student jediným autorem publikací, na nichž je disertační práce založena, musí být k práci přiloženo prohlášení o autorském podílu studenta (a pokud není student prvním autorem, musí být toto prohlášení podepsané minimálně jedním spoluautorem s dominantním autorským podílem u každé publikace – zpravidla prvním nebo korespondujícím autorem).
 6. souhlas vydavatelů již publikovaných částí práce s jejich uveřejněním v disertační práci
 7. vyjádření předsedy OR, zda odevzdaná práce splňuje požadavky na odbornou kvalitu disertačních prací

Pokud disertační práce nespňuje kriteria pro zařazení do Série Ph.D. prací, odevzdá student na studijní oddělení PřF JU:

 1. CD s 1 exemplářem práce v elektronické podobě ve formě pdf souboru a 1 exemplářem Summary of Ph.D. Thesis ve formě pdf souboru spolu s vytištěnou stránkou s bibliografickými údaji a s anotací práce (pro potřeby studijního oddělení); elektronické exempláře jsou totožné s tištěnou verzí;
 2. 1 exemplář práce vytištěný a svázaný v knižní šité vazbě (pro knihovnu);
 3. 5 exemplářů (v případě dvou oponentů 4 exempláře) vytištěných a vhodně svázaných v šité, lepené nebo kroužkové vazbě (pro katedru, oponenty a pro fakultní archiv);
 4. 20 exemplářů Souhrnu disertační práce v angličtině („Summary of Ph.D. Thesis“)
 5. 2x podepsaný životopis doplněný o seznam publikací a referátů na konferencích a 2x vyjádření školitele k disertaci
 6. Pokud není student jediným autorem publikací, na nichž je disertační práce založena, musí být k práci přiloženo prohlášení o autorském podílu studenta (a pokud není student prvním autorem, musí být toto prohlášení podepsané minimálně jedním spoluautorem s dominantním autorským podílem u každé publikace – zpravidla prvním nebo korespondujícím autorem).
 7. souhlas vydavatelů již publikovaných částí práce s jejich uveřejněním v disertační práci
 8. vyjádření předsedy OR, zda odevzdaná práce splňuje požadavky na odbornou kvalitu disertačních prací

V obou případech (zařazení i nezařazení disertační práce do Série Ph.D. prací) student vloží Elektronickou verzi práce do databáze STAG postupem podle Přílohy Opatření R 156 (viz http://www.jcu.cz/documents/rectors_proceedings/platna-opatreni/2010/r-156-z-8-6-2010).

Struktura práce je následující:

 1. Je-li práce opatřena tvrdými deskami (v případě knižní šité vazby), je na jejich přední straně uvedeno Škola doktorských studií v biologických vědách (School of Doctoral Studies in Biological Sciences), je-li student absolventem biologických oborů (ne Biofyziky), název univerzity následovaný názvem fakulty, typ práce, jméno autora a rok odevzdání práce, to celé buď v českém nebo v anglickém jazyce (viz Příloha 2).
  V případě disertační práce zařazené do Série Ph.D. prací (vzhled desek disertační práce v biologických oborech je uveden v Příloze 1, práce v oboru Biofyzika má desky vínové a neuvádí se na nich text „School of Doctoral Studies in Biological Sciences“) student dodá knihařské firmě, která práci tiskne a váže, své jméno a příjmení, název práce, rok a pořadové číslo práce (bude mu přiděleno), případně obrázek v maximálním rozlišení, pokud si ho přeje umístit na přední stranu.
  Je-li práce svázána v kroužkové nebo lepené vazbě s přední stranou nahrazenou průsvitnou fólií, nahrazuje obsahově desky titulní list.
 2. Následuje titulní list, který obsahuje:
  • název Škola doktorských studií v biologických vědách (School of Doctoral Studies in Biological Sciences), je-li student absolventem biologických oborů (ne Biofyziky)
  • název univerzity následovaný názvem fakulty
  • název dané práce
  • druh práce („Disertační práce“ nebo „Ph.D. Thesis“)
  • jméno a příjmení studenta a jeho tituly
  • jméno, příjmení a tituly školitele (případně školitele specialisty) a zkratku názvu či název zaměstnavatele školitele (a školitele specialisty, byl-li ustanoven)
  • místo („České Budějovice“)
  • rok vypracování.
  Titulní list je buď celý v českém nebo anglickém jazyce a měl by jazykově odpovídat deskám.
 3. Za titulní list práce se vloží list s bibliografickými údaji, který obsahuje:
  • kompletní bibliografický údaj práce (odpovídá tomu, jak má být práce citována), v němž za českým zněním názvu je v závorce zařazen anglický překlad s poznámkou: Ph.D. Thesis, in Czech; student přeloží název své práce do angličtiny (pokud není práce v angličtině) po konzultaci s vedoucím práce, tento překlad odpadá u prací předkládaných v angličtině
  • anotaci práce v angličtině v rozsahu několika vět definujících, čím se práce zabývala
  • dále následuje tento text, z něhož se vypustí nevyhovující pro danou práci [volitelné možnosti oddělené pomlčkami jsou podtrženy a uvedeny v hranatých závorkách (hranaté závorky a podtržení bude v předkládané práci vypuštěno), z nich se vybere jedna platná pro daný případ; viz Opatření R 156]:
  Prohlašuji, že svoji disertační práci jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

  Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své disertační práce, a to [ v nezkrácené podobě – v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Přírodovědeckou fakultou] elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

  Místo a datum
  Podpis studenta
  (v písemné verzi vlastnoruční podpis ve všech kopiích !)
  Je-li celá práce napsána anglicky, je text uveden hlavičkou „Declaration [in Czech]“
 1. Dále následuje list s uvedením pracovišť, která se podílela na vedení disertační práce („This thesis originated from a partnership of Faculty of Science, University of South Bohemia, and Institute of xxx, Biology Centre of the ASCR, supporting doctoral studies in the xxx study programme“) včetně jejich log (fakultní logo může být použito pouze v souladu s pravidly uvedenými na fakultních stránkách v Dokumenty/Vizuální styl/loga/Použití_loga_návod), finanční podpory, za níž práce vznikla, a případně s poděkováním (školiteli, spoluautorům, atd.).
 2. Následuje list se seznamem publikovaných prací, na nichž je odevzdaná práce založena, s uvedením podílu studenta na jednotlivých publikacích a impakt faktorem časopisů, ve kterých byly články publikovány. Vyjádření o autorském podílu může být i slovní (v tom případě je jasně specifikováno, co uchazeč na článku udělal) bez procentuálního vyčíslení.
 3. Následuje list s obsahem práce včetně čísel stran začátků jednotlivých kapitol. Titulní list, list s bibliografickými údaji, a další listy včetně listu s obsahem (seznamem kapitol a jejich stránkového umístění) se buď nečíslují vůbec nebo se číslují římskými číslicemi (I až ....). Stránkování arabskými číslicemi začíná na stránce nadepsané Úvod a průběžně prochází celým svazkem včetně stran příloh zařazených za vlastní práci (za seznam literatury).
 4. Součástí každé disertační práce je úvod, shrnutí výsledků a závěry obsahující zhodnocení dopadu disertační práce na další vývoj oboru. Minimální rozsah těchto části (bez literatury a popisků k obrázkům a tabulkám) je 10 normostran. Oborová rada může pro daný obor vyhlásit přísnější požadavky na rozsah těchto částí.
 5. Na konci práce může být zařazen stručný odborný životopis studenta.

Nikde v práci se nesmí použít univerzitní pečeť.

Souhrn disertační práce je napsán v angličtině a má následující strukturu:

 1. titulní strana je totožná s titulní stranou Ph.D. práce, pouze místo „Disertační práce“ nebo „Ph.D. Thesis“ je uvedeno „Summary of Ph.D. Thesis“
 2. následuje strana s kompletním bibliografickým údajem práce a anglickou anotací, v dolní části je možné uvést, jakými granty byla práce podpořena
 3. následuje stručný úvod do problematiky disertační práce včetně hypotéz, cílů a shrnutí výsledků práce a seznam článků, na nichž je odevzdaná práce založena, s abstrakty
 4. odborné CV autora

Přílohou tohoto opatření jsou vzory pro titulní stranu a pro desky disertační práce (uveden je příklad práce v biologickách oborech) a dále návod na přípravu pdf práce a podání žádosti vydavateli o umožnění použití článku v disertační práci.

PDF

příloha 1 příloha 2 příloha 3 návod