Opatření proděkana pro studium číslo P 1


o předkládání bakalářských a diplomových prací na Přírodovědecké fakultě JU
ze dne 15. 4. 2011
ve znění ze dne 19. 11. 2019

 1. Bakalářské a diplomové práce (dále „práce“) se zveřejňují podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Podrobný postup na JU stanoví Opatření rektora číslo R 156 ze dne 8. 6. 2010 (dále „Opatření R 156“) a pro studenty PřF JU dále toto Opatření.
 1. Na studijní oddělení PřF JU student v předepsaném termínu odevzdá:
 • vytištěnou stránkou s bibliografickými údaji a s anotací práce
 • 1 exemplář (u bakalářské práce) nebo 2 exempláře (u diplomové práce) vytištěné a vhodně svázané, např. v kroužkové vazbě (pro oponenty)
 • 1 exemplář, pokud práce obsahuje části, které nelze zveřejnit

Elektronická a tištěná verze práce jsou totožné, s výjimkou obálky (desek) a částí, které nelze převést do elektronické podoby nebo v plném rozsahu zveřejnit (viz Opatření R 156 z 8. 6. 2010).

 1. Práce začíná titulním listem, knižní šitá vazba začíná obálkou (deskami) před titulním listem.
  Desky obsahují:
 • název univerzity a fakulty
 • druh práce („Bakalářská práce“, „Diplomová práce“, v případě prací psaných v angličtině „Bachelor thesis“, „Master thesis“)
 • jméno a příjmení studenta a jeho tituly
 • rok vypracování.

Titulní list obsahuje:

 • název univerzity a název fakulty
 • název dané práce
 • druh práce („Bakalářská práce“, „Diplomová práce“, v případě prací psaných v angličtině „Bachelor thesis“, „Master thesis“)
 • jméno a příjmení studenta a jeho tituly
 • jméno, příjmení a tituly školitele (v případě, že školitel není zaměstnancem PřF JU zkratka názvu či název zaměstnavatele školitele) konzultanta (byl-li ustanoven)
 • místo („České Budějovice“)
 • rok vypracování.

Jazyk na deskách a titulním listu je jednotný, všechny údaje jsou buď v jazyce českém, nebo anglickém podle jazyka celé práce.

 1. Za titulní list práce se vloží list s bibliografickými údaji, který obsahuje:
 • kompletní bibliografický údaj práce, v němž za českým zněním názvu je v závorce zařazen anglický překlad s poznámkou: X Thesis, in Czech, kde místo X bude podle studijního programu Bc., Mgr.; student přeloží název své práce do angličtiny (pokud není práce v angličtině) po konzultaci s vedoucím práce; tento překlad odpadá u prací předkládaných v angličtině
 • anotaci práce v angličtině v rozsahu několika vět definujících, čím se práce zabývala (o čem práce je, nikoliv výčet výsledků)
 • dále následuje tento text, z něhož se vypustí nevyhovující pro danou práci (viz Opatření R 156; volitelné možnosti oddělené pomlčkami jsou uvedeny v hranatých závorkách podtržené -hranaté závorky a podtržení bude v předkládané práci vypuštěno, z nich se vybere jedna platná pro daný případ):

Prohlašuji, že svoji [bakalářskou – diplomovou] práci jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své [bakalářské – diplomové] práce, a to [v nezkrácené podobě – v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Přírodovědeckou fakultou] elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

Místo, datum.
Podpis studenta  (v písemné verzi vlastnoruční podpis ve všech kopiích!)

Pokud práce obsahuje nezveřejněné části (v prohlášení uvedeno jako  „v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných Přírodovědeckou fakultou“), musí student nahrát nezkrácenou elektronickou verzi práce do IS STAG jako přílohu a navíc ještě na studijní oddělení dodat jednu tištěnou úplnou verzi práce v souladu s § 47b odst. 4 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách (s vyznačením změn a doplnění provedených zákonem c. 137/2016 Sb.)[1].

Příklad - magisterská diplomová práce:

Hora, A., 1999: Rozšíření a populační struktura zlatomyší r. Aureomys ve střední Evropě. [Distribution and population structure of the Golden Mice of the genus Aureomys in Central Europe. Mgr. Thesis, in Czech.] – 63 p., Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic.

V případě práce předkládané v angličtině bude bibliografický údaj
Hora, A., 1999: Distribution and population structure of the Golden Mice of the genus Aureomys in Central Europe. Mgr. Thesis, in English. – 63 p., Faculty … .

Anotace:
Distribution of six species of Golden mice was studied in Central Europe including teritorries of Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Hungary and Austria. For each species, population structure (sex ratio and age composition) was examined in at least two populations from each of the countries listed above.

Následuje výše uvedené prohlášení studenta, místo, datum a podpis.

 1. U prací, jejichž součástí jsou publikace, následuje za listem s bibliografickými údaji a prohlášením studenta list s vyjádřením o podílu studenta na jednotlivých publikacích. Vyjádření o autorském podílu může být i slovní bez procentického vyčíslení. Toto vyjádření student ani spoluautoři nepodepisují. Dále může následovat list s poděkováním (školiteli, spoluautorům, atd.).
 1. Následuje list s obsahem práce včetně čísel stran začátků jednotlivých kapitol.
 1. Titulní list, list s bibliografickými údaji, a další listy včetně listu s obsahem (seznamem kapitol a jejich stránkového umístění) se buď nečíslují vůbec, nebo se číslují římskými číslicemi (I, II, III, IV, V, VI ....), případně – není-li stránek více než 4 - pomocí malého písmene i (i, ii, iii, iiii). Stránkování arabskými číslicemi začíná číslem 1 na stránce nadepsané Úvod (Introduction) a průběžně prochází celým svazkem včetně stran příloh zařazených za vlastní práci (tj. za seznam literatury).
 1. Okraje v předkládané práci jsou upraveny tak, že okraj u hřbetu činí 3 cm, vnější okraj činí 2,2 cm. Práce je psána písmem Times New Roman velikosti 12, řádkování je 1,5. Doporučuje se zarovnat text práce do bloku.
 1. Přílohou tohoto opatření jsou vzory pro titulní stranu a pro desky bakalářské a magisterské práce. Úprava titulní strany a desek podle vzoru z přílohy je závazná.
 1. Toto Opatření vstupuje v platnost dnem 1. 12. 2019.

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
proděkan pro studium

[1] Tato práce bude v zapečetěné obálce, na které bude uveden název vysoké školy, fakulty, jméno a příjmení autora práce, studijní program/obor, v němž byla práce obhájena, a nápis „neotvírat“ zaslána na MŠMT. Po uplynutí lhůty tří let bude práce vysoké škole vrácena.

PDF