Proděkan pro rozvoj a zahraničí


doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky, č. dv. 02 016
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 261
E-mail:  pjelinek@prf.jcu.cz, pj@matfyz.czOblasti spadající do působnosti proděkana pro rozvoj a zahraničí

Proděkan pro rozvoj a zahraničí koordinuje a rozvíjí programy zahraniční spolupráce, připravuje ve spolupráci se zahraničním oddělením návrhy dohod o mezinárodní spolupráci. Koordinuje a řídí stipendijní pobyty v zahraničí a programy zahraničních studií např. ERASMUS+ a s tím související internacionalizaci studia.
Dále se podílí na přípravě výroční zprávy PřF JU a výroční zprávy JU za Přírodovědeckou fakultu a koordinuje činnost projektového oddělení, spočívající v organizační podpoře pro grantovou a projektovou činnost vědeckých a pedagogických pracovníků PřF JU.

Proděkan pro rozvoj a zahraničí zastává zároveň pozici fakultního koordinátora kvality pro Přírodovědeckou fakultu JU. Fakultní koordinátor kvality koordinuje a řídí činnost Rady studijních programů na fakultě, zprostředkovává kontakty s dalšími fakultami a s Radou pro vnitřní hodnocení JU, případně s Vědeckou radou JU a vědeckými radami fakult za účelem koordinace procesů zajišťování a hodnocení kvality.