Katedry a ústavy

Katedra biologie ekosystémů

Katedra garantuje bakalářský studijní obor Péče o životní prostředí, magisterský studijní obor Biologie ekosystémů a doktorské studijní obory Biologie ekosystémů a Hydrobiologie.

Více info

Katedra botaniky

Katedra botaniky je zodpovědná za botanické magisterské a doktorské studijní programy. Výzkum pokrývá všechny oblasti botaniky, včetně taxonomie a ekologie rostlin, a také mykologie.

Více info

Katedra experimentální biologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřené na fyziologii a anatomii rostlin, ekofyziologii, biochemii a biofyziku fotosyntézy a na procesy na biomembránách.

Více info

Katedra medicínské biologie

Katedra medicínské biologie garantuje studijní programy bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika a magisterského oboru Klinická biologie. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na většinu obecně biologických specializací.

Více info

Katedra molekulární biologie a genetiky

Katedra molekulární biologie a genetiky vznikla 1. srpna 2016 sloučením Katedry molekulární biologie a Katedry genetiky. Většina výzkumných projektů je zaměřena na funkční analýzu genů, která je prováděna na různých modelových organizmech (drozofila a jiné druhy hmyzu, háďátko, trypanozoma). Katedra také koordinuje diplomové práce studentů zaměřené na genetiku a genové inženýrství.

Více info

Katedra parazitologie

Katedra se podílí na zajištění bakalářského studijního programu biologie. Na úrovni magisterského a doktorského studia garantuje obor parazitologie. V oblasti výzkumu spolupracuje katedra parazitologie s Parazitologickým ústavem Akademie věd České republiky.

Více info

Katedra zoologie

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU zajišťuje výuku a výzkum týkající se různých aspektů biologie živočichů. Evoluční a srovnávací přístup je společný všem tématickým okruhům. K 1. říjnu 2016 byla katedra zoologie sloučena s katedrou fyziologie živočichů.

Více info

Oddělení jazyků

Úkolem oddělení je výuka jazyků a poskytování dalších služeb (překlady, tlumočení a korektury textů) podle potřeb Přírodovědecké fakulty. Hlavní náplní práce je výuka angličtiny, ze které studenti všech studijních programů skládají závěrečné zkoušky. Dále poskytujeme kurzy španělštiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny.

Více info

Ústav aplikované informatiky

Ústav aplikované informatiky vznikl z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009. V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci atd.

Více info

Ústav fyziky

Garantuje fyzikálně zaměřené bakalářské obory Fyzika a Fyzika pro vzdělávání, magisterské obory Fyzikální měření a modelování a Učitelství fyziky pro SŠ a obor Biofyzika ve všech stupních včetně doktorského. Z technických oborů nabízí obory Měřicí a výpočetní technika (v prezenční i kombinované formě) a obor Mechatronika (ve spolupráci s FS ČVUT a fy. Bosch).

Více info

Ústav chemie

Výzkumné aktivity ústavu z velké části navazují na biologické disciplíny tradičně pěstované na Přírodovědecké fakultě nebo ústavech Biologického centra AVČR. Díky vhodným podmínkám pro výzkum jsou výsledkem magisterských ale i bakalářských prací na našem ústavu nezřídka vědecké publikace.

Více info

Centrum polární ekologie

Centrum polární ekologie (CPE) má za cíl provádět a podporovat výzkum a výuku v polární ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. CPE spravuje českou vědeckou infrastrukturu Josefa Svobody a reprezentuje vědeckou komunitu České republiky v Mezinárodním arktickém vědeckém výboru (International Arctic Science Committee, https://iasc.info).

Více info

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Více info