Studijní agenda a podmínky studia


Bankovní spojení

číslo účtu: 104725778/0300
specifický symbol: rodné číslo bez lomítka
variabilní symbol: dle druhu poplatku – viz tabulka níže

poplatek za nenárokové administrativníúkony – dle Opatření děkana D69

  • 80 Kč    - změna zápisu (šest týdnů od začátku semestru) 
  • 150 Kč  - žádost o změnu zápisu (od sedmého týdne semestru)
                   - ostatní žádosti o nenárokové administrativní úkony 
  • 200 Kč  - žádost o umožnění zápisu/kontroly indexu po termínu
                   - žádost o umožnění zápisu bez předchozího předzápisu
                   - žádost o prodloužení zkouškového období

6020401026

poplatek za příjímací řízení

6020106

poplatek za delší studium

9118406

poplatek za další studium

9118506

poplatek za CŽV

6020206

poplatek za studium v anglickém jazyce

60203006

 poznámka (u převodu z účtu): vždy uveďte celé jméno studenta, za kterého je poplatek placen, jeho obor a fakultu, kterou navštěvuje, důvod platby

Organizace studia na PřF

Předkládání bakalářských a diplomových prací (Opatření proděkanů)

Otázky pro bakalářské zkoušky:

Otázky pro magisterské zkoušky

Informatika:

Fyzika

Doktorské studium

Informovaný souhlas uživatele – studenta

Informovaný souhlas s dodržováním vnitřních předpisů a provozních řádů JU