Učitelství pro SŠ


Pravidla pro organizování souvislých pedagogických praxí na PřF JU

  1. Student si vybere školu podle vlastního uvážení. Kontaktuje učitele, u kterého by chtěl praxi vykonávat a domluví si ji s ním. Ve výjimečných případech, kdy student nechce vykonávat praxi na škole dle svého uvážení, zkontaktuje emailem proděkana pro učitelské obory (v tuto chvíli je to RNDr. Ing. Jana Kalová, PhD.: jkalova_at_prf.jcu.cz) anebo garanty jednotlivých předmětů (matematika RNDr. Ing. Jana Kalová, PhD: jkalova_at_prf.jcu.cz; informatika Ing. Břetislav Bakala: bbakala@prf.jcu.cz; chemie RNDr. Karel Lichtenberg, CSc,: licht_at_gymji.cz; fyzika: RNDr Petr Jelínek, PhD: pjelinek_at_prf.jcu.cz; biologie doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.: radkaz_at_pf.jcu.cz/ Jan Kaštovský: hanys_at_prf.jcu.cz) a bude mu škola vybrána.
  2. Student ohlásí proděkanovi pro učitelské obory a garantovi příslušného předmětu emailem alespoň přibližný termín své praxe, z jakého oboru ji bude vykonávat, plnou adresu vybrané školy a jméno učitele, u kterého ji bude vykonávat (bude-li známo) a to co nejdřív před nástupem na praxi. Proděkan pak v případě potřeby zkontaktuje ředitele dané školy a doladí případné nejasnosti a garant si domluví případnou vizitaci. (Studenti PřF nevyplňují tiskopis Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe, který je ke stažení na stránkách PF JU, ani se jich netýkají termíny odevzdání těchto formulářů)
  3. Student se před nástupem na praxi stáhne z webu fakulty (https://www.prf.jcu.cz/dokumenty/formulare/pro-zamestnance.html) „Dohodu o provedení práce pro občany ČR„ (jeho uvádějící učitel ji vyplní dvakrát)  a „Pracovní výkaz“ (ten vyplní jen jednou). Uvádějící učitel oba tyto formuláře vyplní a odešle zpět na fakultu proděkanovi pro učitelské obory, aby mu mohla být vyplacena odměna.
  4. Souvislá praxe trvá 4 týdny, každý týden z každého předmětu student odučí 6 vyučovacích hodin a další 3 hodiny bude tvořit náslech (celkem tedy 36 hodin na každý předmět).
  5. Student si z fakultního webu stáhne dokument pro hodnocení souvislé praxe (Hodnocení souvislé pedagogické praxe). Po skončení praxe jej uvádějící učitel vyplní a student jej dopraví příslušnému garantovi předmětu. Ten mu při splnění všech náležitostí udělí zápočet.

Pravidla pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských oborech pro vzdělávání a v navazujících magisterských oborech učitelství pro střední školy

  1. Bakalářskou státní závěrečnou zkoušku  koná student dvouborového studia  v termínech daných akademickým kalendářem PřF JU dle rozpisu u jednotlivých oborů v Seznamu přednášek. Tato státní zkouška se koná v prvním termínu jako celek, tj. není ji možno rozložit na dva termíny (semestry).
  2. Magisterskou státní zkoušku  je možno vykonávat jednak jako celek v jednom semestru, jednak postupně. Možnosti rozdělení do více termínů (daných akademickým kalendářem PřF JU) zahrnují i variantu rozložení až do tří semestrů – jeden semestr například pedagogiku a psychologii, druhý semestr první odborný předmět a jeho didaktiku, třetí semestr druhý odborný předmět a jeho didaktiku (v libovolném pořadí). V každém případě se student k magisterským, závěrečným zkouškám hlásí přes systémy a v termínech PřF a to i na tu část zkoušky, která bude vykonávána v součinnosti s PF JU 

V Českých Budějovicích 18. 5. 2017
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.
proděkan pro učitelské obory