Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení


Přijímací řízení

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

E-přihláška - informace a registrace

Před vyplněním a registrací přihlášky věnujte pozornost následujícím informacím:

  • Přijímací řízení probíhá na fakultách, podmínky přijímacího řízení vyhlašuje děkan příslušné fakulty.
  • Ve formuláři E-přihlášky jsou nabízeny pouze ty obory, které příslušné fakulty umožňují registrovat v elektronické podobě.  Pouze k přihlášení ke studiu těchto oborů je možné formuláře E-přihlášek využít. Na ostatní obory je nutné se přihlásit prostřednictvím vyplněného tištěného formuláře přihlášky.
  • Veškeré své dotazy směřujte na studijní oddělení příslušné fakulty.

E-přihláška - vstup do vyplnění a registrace

Přihláška k magisterskému studiu

  • Přihláška k magisterskému studiu (pdf)

Poplatky za přijímací řízení

Pro hrazení poklatků za prijímací řízení použijte následující údaje:

Název banky: ČSOB
Účet: 104725778/0300
Variabilní symbol: 6020106

Specifický symbol: rodné číslo studenta bez lomítka, v případě použití elektronické přihlášky číslo přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč. 

Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku. Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč). 

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Pokud  Vaše banka  při provádění platby do zahraničí (do České republiky) nemá možnost  ve formuláři uvést údaj Variabilní symbol, který zajišťuje dodání Vaší platby fakultě, na kterou se hlásíte, doporučujeme tento postup:
Platbu proveďte u některé slovenské pobočky Československé obchodní banky a v jejím formuláři pro zahraniční platby napište příslušný variabilní symbol  6020106  do kolonky pro „účel platby“.
Nezapomeňte Vaši kopii formuláře uschovat pro reklamace, ale předem okopírovat a kopii zaslat spolu s písemnou přihláškou.

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (https://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.