Možnosti studia na PřF


Bakalářské obory

Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky, po ukončení náleží absolventům titul bakalář, ve zkratce Bc.

Podrobné informace >>>

Magisterské obory

Standardní doba magisterského navazujícího studia jsou dva roky, po ukončení náleží absolventům titul magistr, ve zkratce Mgr. Uchazeč/student si volí specializaci (zaměření studia).

Podrobné informace >>>

Doktorské obory

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Podrobné informace >>>


Studujte u nás učitelství pro střední školy

V současné době je na středních školách vysoká poptávka po aprobovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta nabízí možnost studia naprosté většiny těchto předmětů v aprobacích pro střední školy.

  Jak se přihlásit ke studiu učitelstvíPodrobné informace >>>


Nezapomeňte si podat přihlášku

Přihlášky lze podávat do 31. března. 2019 (do tohoto data musí být přihláška doručena se všemi náležitostmi na studijní oddělení). Přihlášky se podávají elektronicky, elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění vytisknout, přiložit k ní úředně ověřené kopie ročníkových vysvědčení ze SŠ nebo výpis z třídního katalogu/výpis ze školní matriky (tento výpis musí být opatřen razítkem školy a podpisem odpovědné osoby).

K vytištěné přihlášce je vždy nutno přiložit doklad o zaplacení poplatku (v případě platby složenkou, přiloží uchazeč kopii dokladu, originál si ponechá).

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 500 Kč

Název banky: ČSOB
Účet: 104725778/0300
Variabilní symbol: 6020106

Specifický symbol: rodné číslo studenta bez lomítka, v případě použití elektronické přihlášky číslo přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášky.

Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku. Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (500 Kč). 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2019/2020 SEZNAM OBORŮ E-PŘIHLÁŠKA