Biologie ekosystémů


Garant: Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

Kontakt: tel. 387772361; e-mail: hana.santruckova@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Hydrobiologický ústav, Entomologický ústav a Ústav půdní biologie, České Budějovice

Charakteristika: Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné ekologie, zaměřené především na mechanismy určující chování ekologických soustav. Jedná se o propojení živočišné a rostlinné ekologie, a to jak v terestrickém, tak akvatickém prostředí. Zvláště jsou studovány mezipopulační vztahy na všech úrovních organizace ekologických systémů, a evoluční souvislosti studovaných jevů. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání pokusů a pokusy správně statisticky vyhodnotit. Důraz je kladen i na ekologickou teorii. Výzkumy, na nichž jsou založeny disertační práce, probíhají v úzké spolupráci s ústavy AV ČR.

Požadavky na uchazeče: U přijímacího pohovoru student představí spolu s budoucím školitelem předběžný návrh doktorského „projektu“ (nástin studia), který obsahuje předběžné hypotézy, cíle a metodiky tak, aby komise mohla posoudit jeho reálnost a proveditelnost.

 Okruhy témat dosavadních doktorských prací: Transformace živin v arktických půdách, Funkční diverzita hub lesních půdách, Stanovení biomarkerů a jejich interpretace v mikrobiální ekologii půd, Ekologie společenstev rostlin i bezobratlých živočichů. Matematické modelování stuktury a dynamiky populací a společenstev. Experimentální studium trofických sítí. Kořeny rostlin a jejich symbiotické organismy. Ekologie společenstev půdních organismů. Procesy přeměn uhlíku, dusíku a dalších biogenních prvků v půdě a ekosystému. Plynné metabolity biologických procesů a jejich emise do atmosféry.

Aktuálně nabízená témata disertačních prací: Vliv oteplování na funkční diverzitu mikrobních společenstev v alpinských půdách, Transformace organické hmoty a kvalita DOM v rašelinných smrčinách, Vliv oteplování na trofické vztahy a životní cykly vodních bezobratlých, Faktory ovlivňující utváření společenstev bezobratlých v malých stojatých vodách.