Botanika


Garant: Doc. Jan Kučera

Kontakt: tel. 387772383; e-mail: kucera@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Botanický ústav AV ČR, Průhonice u Prahy a Třeboň

Charakteristika: Studijní obor poskytuje školení studentů ve všech základních botanických disciplínách zahrnujících problematiku nižších i vyšších rostlin, případně hub a lišejníků. Systematická témata se zabývají mikroevolučními procesy (zejména studium hybridizace, polyploidní a kryptické speciace), ekologickou diferenciací populací a fylogeografií cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků za použití molekulárních i konvenčních metod. Fylogenetické vztahy sinic a různých skupin řas jsou studovány za použití polyfázického přístupu, který kombinuje klasické metody optické a elektronové mikroskopie s analýzou molekulárních dat. Dále se algologická témata zaměřují na ekologickou úlohu řas a sinic v extrémních prostředích tropických a polárních biotopů. Další okruh témat se zabývá ekologií rostlin od úrovně jedinců přes populace až po společenstva a studiem vegetace na krajinné škále. Týká se ekologie poloparazitických rostlin, koexistence druhů v rostlinných společenstvech, efektů druhové diverzity a mutualistických vztahů. Zvláštní pozornost patří metodám mnohorozměrné analýzy dat a modelování. Dlouhodobý zájem je věnován vegetační dynamice (zejm. sukcesi a šíření nepůvodních rostlin) a jejímu využití v ekologii obnovy. Zkoumány jsou též vztahy funkčních vlastností druhů k jejich adaptacím na extrémní podmínky vysokých zeměpisných šířek a nadmořských výšek a reakce druhů na změny způsobu hospodaření na druhově bohatých loukách. Čtvrtý okruh témat se věnuje archeobotanice a paleoekologii, často v návaznosti na archeologické výzkumy v rámci České republiky i v zahraničí. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění na specializovaných botanických, ekologických, ochranářských, vodohospodářských a krajinářských pracovištích, v základním i aplikovaném výzkumu a ve školství.

Požadavky na uchazeče: Předchozí absolvování magisterských (případně inženýrských), botanicky nebo ekologicky zaměřených oborů na odpovídajících vysokých školách. Znalost anglického jazyka a běžných statistických metod.

Aktuálně nabízená témata disertačních prací:

  • Kombinovaný přístup k taxonomii sinic (J. Kaštovský, hanys@prf.jcu.cz)
  • Fylogeneze a taxonomie mechorostů, zejména mechů podtřídy Dicranidae s důrazem na metody molekulární taxonomie (J. Kučera, kucera@prf.jcu.cz)
  • Biologie vzácných druhů mechorostů se zaměřením na populační genetiku (J. Kučera, kucera@prf.jcu.cz)
  • Fylogeneze rodů Calamagrostis nebo Agrostis (M. Štech, stech@prf.jcu.cz)
  • Fenotypická plasticita klonálních vlastností rostlin (J. Klimešová, klimesova@butbn.cas.cz).
  • Molekulární evoluce a fylogeografie poloparazitických druhů z čeledi Orobanchaceae (J. Těšitel, jakub.tesitel@centrum.cz)
  • Variabilita funkčních vlastností druhů a její význam pro fungování rostliných společenstev (J. Lepš, F. de Bello, fde_bello@prf.jcu.cz )
  • Porovnání spontánní sukcese a technické rekultivace na těžbou narušených stanovištích (K. Prach, prach@prf.jcu.cz, a K. Řehounková, klara.rehounkova@gmail.com)
  • Spontánní sukcese vegetace ve vodním a mokřadním prostředí v těžebnách (K. Prach, prach@prf.jcu.cz, a K. Řehounková, klara.rehounkova@gmail.com)
  • Dlouhodobá sukcese dřevin na opuštěných loukách (K. Prach, prach@prf.jcu.cz)