Entomologie


Garant: Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Kontakt: tel. 387772253; e-mail: nedved@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, České Budějovice

Charakteristika: Studijní obor poskytuje školení studentů v základních entomologicky orientovaných disciplinách a jejich širším vědním základě zajištěné školiteli aktivně působícími v entomologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu biologie hmyzu, a to jak v rovině obecné a teoretické (arachno)entomologie (morfologie, fyziologie, genetika, ekologie, systematika a fylogeneze), tak i v rovině výzkumu aplikovaného (např. integrovaná ochrana rostlin a ochrana biodiverzity). Získané znalosti umožní absolventům uplatnění jak na specializovaných pracovištích např. rostlinolékařské služby, v lesnictví a v ochraně přírody a životního prostředí, tak i v základním výzkumu a ve školství. Studenti se naučí aplikaci moderních metodických přístupů v entomologii a zpracování výsledků ve formě odborné publikace či ústního projevu v angličtině.

Okruhy témat doktorských prací: Ekologie xylofágního hmyzu tropických a temperátních lesů; Makroekologické determinanty oživení zemědělské krajiny; Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů; Biologie rozmnožování slunéček: výběr partnera a zajištění otcovství; Ekofyziologie horských motýlů; Ekologie společenstev arboreálních druhů mravenců nížinného deštného lesa Nové Guineje; Fylogeneze motýlů rodu Erebia; Fylogeografie tesaříka alpského (Rosalia alpina)