Fyziologie a vývojová biologie


Obor zahrnuje dvě zaměření:

1. Fyziologie a vývojová biologie živočichů

Garant: Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Kontakt: tel. 387775271; E-mail: kodrik@entu.cas.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, České Budějovice      

Charakteristika: Studijní obor poskytuje výuku studentů v základních fyziologicky orientovaných disciplínách zajištěnou školiteli aktivně působícími ve fyziologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního fyziologického výzkumu na úrovni molekul, buněk i celých organismů se zaměřením na fyziologii ekologickou i molekulární, s možností aplikace v různých lékařských a biologických oborech. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných biologických, lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu i ve školství. Studenti se naučí používat moderní fyziologické metody založené na automatickém sběru dat a počítačovém zpracovávání výsledků a osvojí si prezentaci získaných výsledků ve formě odborných publikací a přednášek v angličtině.

 Okruhy témat dosavadních doktorských prací: Metabolické regulace. Mechanismy chladové odolnosti.  Řízení a symptomy diapauzy bezobratlých a zimního spánku savců. Utilizace živin u fytofágů a její ovlivnění obrannými látkami rostlin. Mechanismus působení hormonů na buněčné a molekulární úrovni. Úloha stresových hormonů v hmyzím organismu. Řízení sekrece hmyzích hormonů. Oxidační stres a jeho dopady na biologii hmyzu. Bioinformatické analýzy. Studium biologických vlastností kůrovců a jejich využití v praxi.

 Aktuálně nabízená témata disertačních prací:

 • Ekofyziologické mechanismy přezimování hmyzu
 • Diapauza hmyzu: regulace a fyziologické principy
 • Komplexní transkripční odpověď na chladovou aklimaci a chladový šok u hmyzu
 • Detekce a funkční analýza genů zodpovědných za chladovou odolnost hmyzu
 • Dlouhodobé skladování hmyzu za nízkých teplot a kryo-konzervace
 • Hormonální regulace hmyzích trávících procesů
 • Studium signálních drah adipokinetického hormonu a adenosinu u Drosophila melanogaster
 • Hormonální řízení anti-oxidačních reakcí u hmyzu
 • Vývoj entomofauny polomu na lokalitě Radvanovický hřbet se zvláštním zaměřením na ekofyziologii a populační dynamiku kůrovcovitých (Scolytinae)

2. Fyziologie a vývojová biologie rostlin

Garant: Doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

Kontakt: tel. 387772353; e-mail: jsan@umbr.cas.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice, Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň.

Charakteristika: Studijní obor poskytuje školení studentů v hlavních oblastech experimentální biologie s návazností na fyziologii rostlin. Je zajištěný školiteli aktivně působícími ve fyziologickém, biochemickém a biofyzikálním výzkumu, kteří využívají moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do základního výzkumu zejména v oblastech fyziologie, biochemie a fotochemie fotosyntézy terestrických rostlin, řas a sinic, struktury a funkce biomembrán a interakcí mezi rostlinou a vnějším prostředím. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění v základním výzkumu, v zemědělském a lesnickém výzkumu, ve speciálních biotechnologických provozech a ve školství. Studenti se naučí aplikaci moderních metodických přístupů a zpracování výsledků ve formě odborné publikace či ústního projevu v angličtině.

Požadavky na uchazeče: Předpokládáme zájem uchazečů o obory experimentální biologie rostlin a aktivní snahu vzdělávat se v nich. Předností a v průběhu studia nutností je zvládat anglický jazyk v písemné i mluvené formě.

Okruhy témat dosavadních doktorských prací: Funkce a vývoj průduchů. Funkční a chemické vlastnosti kutikuly listu. CO2 jako signální molekula při vývoji listu. Biologie C4 rostlin. Regulace výměny plynů mezi rostlinou a atmosférou, suchovzdornost, účinnost využití vody. Produkce a interakce proteinu psbH ze sinice Synechocystis. Studium struktury fotosystému II. Mechanismy světlem indukované degradace proteinů fotosystému II. Studium struktury a funkce malých proteinů fotosystému II. Adaptace řas k extrémním podmínkám. Studium fotosyntetických procesů za zvýšené teploty a ozářenosti pomocí metod optické spektroskopie a molekulární biologie. Ekofyziologické adaptace rašeliništních mechorostů.

Aktuálně nabízená témata disertačních prací:

 • Desikační tolerance mechorostů: Fyziologické adaptace ekologicky kontrastních druhů. Kontaktní osoba: dr. Tomáš Hájek (tomas.hajek@prf.jcu.cz)
 • Molekulární podstata teplotní adaptace fotosystému II. Kontaktní osoba: dr. David Kaftan (dkaftan@prf.jcu.cz)
 • Regulace fotosyntézy a primární produktivity fytoplanktonu Kontaktní osoba: Prof. Ondřej Prášil (prasil@alga.cz)
 • Vývoj průduchů dvouděložných rostlin: signální úloha CO2. Kontaktní osoba: Doc. Jiří Šantrůček (jsan@umbr.cas.cz)