Hydrobiologie


Garant: Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Kontakt: tel. 387772346; e-mail: jaroslav.vrba@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Hydrobiologický ústav, České Budějovice, a Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. – Sektor autotrofních mikroorganismů, Třeboň

Charakteristika: Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné hydrobiologie a limnologie, zaměřené především na výzkum ekosystémů údolních nádrží a jezer, chemické procesy a transformaci živin, produkční a mikrobiální procesy probíhající v povrchových vodách. Zadávané disertační práce se orientují na specifické dílčí otázky základního výzkumu složek vodních ekosystémů nebo na holistický přístup k celým ekosystémům i jejich povodím a aplikace využitelné v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Specifické otázky lze řešit kultivací organismů za kontrolovaných podmínek ve zjednodušených modelových systémech nebo zapojením do dlouhodobého výzkumu vodních ekosystémů. Velký důraz je kladen na monitorovací a experimentální přístupy, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání odběrů a pokusů a správně je statisticky vyhodnotit. Výzkum je založen na aplikaci moderních metod a přístrojového vybavení v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Absolventi budou schopni plánovat a provádět vlastní původní vědecký výzkum v oboru limnologie a publikovat a zobecňovat jeho výsledky. Získaná kvalifikace umožní uplatnění ve vědě a výzkumu, stejně jako ve veřejném i privátním sektoru vodohospodářských podniků a organizací.

Požadavky na uchazeče: Uchazeči spolu s přihláškou do doktorského studia předloží stručné odborné CV a stručný návrh projektu s nástinem tématu disertační práce, který zahrnuje cíle, metodiky, finanční a logistické zabezpečení, seznam relevantní literatury (orientační celkový rozsah návrhu 1000–2000 slov), z něhož bude zřejmá realizovatelnost projektu. 

Diskuse o návrhu projektu je klíčovou součástí ústního pohovoru přijímacího řízení, během kterého přijímací komise také posuzuje předpoklady uchazečů ke studiu a jejich schopnost kriticky a samostatně uvažovat. U absolventů jiných fakult (mimo PřF JU) je pohovor zaměřen i na zjištění úrovně odborných znalostí z hydrobiologie, resp. ekologie. Alespoň část pohovoru je přitom vedena v anglickém jazyce.

Okruhy témat řešených doktorských prací: Zdroje živin v povodí a jejich transport vodními toky do nádrží a jezer. Studium chemismu a mikrobiologie sedimentů stojatých vod a jejich význam v koloběhu živin. Matematické modelování hydrodynamiky, eutrofizace a složení vody v nádržích. Potravní biologie ryb, distribuce ryb v nádržích a interakce ryby–zooplankton. Struktura populací zooplanktonu ve vztahu k podmínkám prostředí nádrží a jezer. Životní strategie a migrace perlooček rodu Daphnia. Ekologické interakce ve fytoplanktonu údolních nádrží. Význam extracelulárních enzymů v koloběhu živin ve vodním prostředí. Faktory ovlivňující dynamiku a složení společenstev bakterií v nádržích a jezerech. Potravní interakce planktonních prvoků s bakteriemi a fytoplanktonem. Potravní vztahy dravých planktonních korýšů. Chemické a biologické zotavování acidifikovaných vodních ekosystémů.