Péče o životní prostředí

Tento bakalářský obor je určen pro studenty se zájmem o biologické a ekologické disciplíny, kteří však zároveň uvažují o profesní dráze neakademického charakteru.


Povaha studia zohledňuje požadavek, aby se absolvent mohl ihned po jeho ukončení zapojit do praxe v institucích veřejné správy, poradenských a jiných specializovaných firmách či v neziskovém sektoru. Ve spolupráci s těmito organizacemi probíhá i vlastní studium. Na druhou stranu i studenti tohoto oboru mají prostupnost do magisterských a případně i doktorských studijních programů.

V průběhu studia získají studenti důkladné teoretické znalosti biologických a ekologických oborů, zahrnujících environmentální chemii a analytiku, systematiku, fyziologii a biochemii. Rovněž jsou seznámeni se základními metodami plošného sběru dat o životním prostředí a jejich zpracování, základními technikami a technologiemi pro ochranu, tvorbu nebo rekultivaci životního prostředí. Pozornost se věnuje též výuce geoinformatiky a jiných nástrojů pro zpracování environmentálních dat. Významnou součásti studia je také seznámení s právními normami v životním prostředí ČR a EU, strukturou a kompetencemi státní správy a orgánů EU v oblasti životního prostředí apod. Již ve druhém ročníku si studenti volí specializaci mezi Krajinnou ekologií, Hydrobiologií a Ekologií půdy

Zvláštní důraz při studiu tohoto oboru je kladen na cizí jazyky, kromě výuky anglického jazyka jsou studentům nabízeny i kurzy v tomto jazyce, často ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Bakalářskou práci studenti podávají ve formě návrhu aplikovaného projektu, jehož součástí je podrobné odborné zdůvodnění i finanční rozvaha.

Obor nemá přímou návaznost na žádný magisterský studijní program či obor, který je poskytován naší fakultou, ale studenti mohou po splnění požadavků pro přijetí do magisterského studia pokračovat v oborech nabízených PřF JU v programu biologie a biologie ekosystémů.

Co budu umět:

- orientovat se v oblasti ochrany přírody včetně znalosti příslušné legislativy v ČR a EU

- používat nástroje geoinformatiky (GPS, GIS) pro řešení prostorových analýz a následně tvořit mapové výstupy

- statisticky zpracovávat a vyhodnocovat data v životním prostředí

- orientovat se v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)

- v praxi používat znalosti základních přírodovědných oborů jako je botanika, zoologie, ekologie, geologie a meteorologie

 Kde najdu uplatnění:

- instituce veřejné správy (městský úřad, krajský úřad, rezorty: referent, odborný referent, vedoucí odboru ŽP)

- instituce EU, rozpočtové, příspěvkové, veřejnoprávní a rezortní organizace,

- výzkum (laborant, odborný pracovník, při doplnění vzdělání i vědecký pracovník)

- neziskový sektor (nevládní organizace a spolky)

- soukromý sektor (firmy podnikající v environmentální oblasti, firemní ekolog)

- ochrana přírody (národní parky, CHKO, případně MŽP)

- uplatnění také v profesích zaměřených na popularizaci vědy, například v přírodovědných časopisech či v jiných médiích