Přeshraniční studijní obory

Přírodovědecká fakulta nabízí studium dvou přeshraničních studijních oborů (Biological Chemistry a Bioinformatics), jejichž studium probíhá v angličtině a je realizováno ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci.


Biological Chemistry je interdisciplinárním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life Sciences), který nabízí široké vzdělání v chemii, biochemii, biologii, molekulární biologii, biofyzice, bioinformatice, strukturní a systémové biologii. Je unikátní svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, spolupráci v mezinárodním týmu a komunikační dovednosti. Projekt společného přeshraničního studia v bakalářském a navazujícím magisterském studiu využívá možností kvalitních programů chemie na Fakultě technologicko-přírodovědecké JKU v Linci a biologie na Přírodovědecké fakultě JU. Výhodou studia je nejenom získání vynikající znalosti anglického jazyka, ale rovněž zisk diplomu ze dvou univerzit.

Bioinformatics představuje moderní, multidisciplinární, studijní obor, který spojuje biologii a informatiku. Důraz je proto kladen na efektivní zpracování biologických dat počítačovými prostředky a metodami. Znalost těchto metod je v současné době velmi žádaná.  Základními pilíři studia v oblasti biologie je problematika genomů, molekulární biologie a genetiky. Z oblasti informatiky jsou předmětem studia témata od paralelních výpočtů přes zpracování velkých objemů dat a datových struktur, image processingu, až po metody data miningu.

Bioinformatika v poslední době zažívá enormní odborný rozvoj. Díky pokročilému využití možností moderní výpočetní techniky a přechodu od tradičních metod, dochází k urychlení a zefektivnění biologického výzkumu. Dá se tedy předpokládat, že právě v této disciplíně je schována budoucnost novodobé biologie.

více informací na http://bioinformatics.jcu.cz

Uplatnění:

- výzkum, zdravotnictví, farmacie, biologie, ekologie, potravinářský průmysl a biotechnologie

- absolvent Bioinformatics - oblasti informatiky, kde jsou vyžadovány znalosti metod zpracování obrazu, práce s databázemi nebo datovými strukturami

- absolvent  Biological Chemistry - výzkum, zdravotnictví, farmacie, biologie, ekologie, potravinářský průmysl a biotechnologie