Zoologie


Garant: Doc. Mgr.  Radim Šumbera, Ph.D.

Kontakt: tel. 387772240; e-mail: sumbera@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Entomologický ústav, České Budějovice; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Hydrobiologický ústav, České Budějovice; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Parazitologický ústav, České Budějovice; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Ústav půdní biologie, České Budějovice; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov

Charakteristika: Studijní obor poskytuje školení studentů v základních zoologicky orientovaných disciplínách zajištěné školiteli aktivně působícími v zoologickém a ekologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zahrnují problematiku a metody současné biologie, ekologie a evoluce živočichů, zaměřené především na populační biologii, fylogenezi, etologii a smyslovou ekologii savců; primatologii a evoluční antropologii; ekologii, etologii a kognitivní biologii ptáků; populační ekologii, fylogenezi a biogeografii ryb; tropickou ekologii, ekofyziologii, ekologii a ochranu hmyzu. Různě zaměřené disertační práce studentů přispívají k vytvoření širokého teoretického základu, který absolventům studia umožní uplatnění v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, ochrany životního prostředí (např. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), zemědělství a lesnictví, školství a kultury (např. muzea a zoologické zahrady).

Okruhy témat doktorských prací: Fylogeneze vybraných skupin živočichů. Experimentální a evoluční analýza hmyzího aposematismu a vztahu k ptačím predátorům. Vliv kolísavých teplot na vývoj a přežívání heterotermních živočichů; vnitrodruhová geografická variabilita parametrů chladové odolnosti a diapauzy. Populační a potravní ekologie ryb. Fylogeneze a historická ekologie vybraných skupin ryb (Cichlidae). Hnízdní biologie, potravní ekologie a habitatové preference vybraných druhů ptáků. Personalita v chování, magnetická orientace a časo-prostorová aktivita zemních a podzemních savců  (Arvicolidae, Bathyergidae).

387772240