Přihlášky


Závaznou přihlášku do soutěže je třeba poslat prof. Barkovi na email barekj096@seznam.cz.  do  30.12.2016. Pozdější přihlášky bohužel nebude možno akceptovat.

Souhrn soutěžní práce v rozasahu  3-5 stran wordu včetně literatury, obrazku a tabulek je nutno poslat prof. Barkovi na  email barekj096@seznam.cz.  do  20.1.2016. Při  příprave souhrnu je třeba dodržovat pokyny pro  autory  v časopise Chemické Listy a řídit se  loňskými  příspěvky opublikovanými  v:

CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES • ročník/volume 14 (2016), čís./no. 1 • ISSN 2336-7202 (Print), ISSN 2336-7210 (On-line), Cena Karla Štulíka.

Jméno a příjmení Afiliace Ročník Vedoucí práce Datum přihlášky
 
1 Bc. Simona Baluchová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova 2. NMgr. RNDr. Karolína Schwarzová, Ph.D. 19. 12. 2016
Kyselina vanilmandľová a homovanilová: Elektroanalýza na elektródach na báze uhlíku.
 
2 Bc. Barbora Boráňová Přírodovědecká fakulta, RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci 2. NMgr. doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. 21. 12. 2016
Toxikologická  a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.
 
3 Bc. Eva Brokešová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave 1. Ing. doc. Ing. Katarína Hroboňová, Ph.D. 22. 12. 2016
Testovanie vlastností magnetických polymérov s odtlačkom molekuly.
 
4 Bc. Claudie Cvanová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická 1. NMgr. prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. 27. 12. 2016
Pachový profil ženy v šestinedělí.
 
5 Bc. Patrik Fagan Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2. NMgr. doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. 28. 12. 2016
 Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.
 
6 Bc. Jan Fiala Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 2. NMgr. Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D. 27. 12. 2016
Studium retenčního chování trinukleotidů s využitím HPLC v módu HILIC/ERLIC.
 
7 Bc. Karel Hořejší Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita 1. NMgr. Ing. David Kahoun, Ph.D. 28. 12. 2016
Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.
 
8 Bc. Veronika Kohutová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická 2. NMgr. prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. 23. 12. 2016
Srovnání citlivosti FID a MS detektorů v plynové chromatografii.
 
9 Kateřina Krčová Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 3. Bc. Mgr. Daniel Riman 23. 12. 2016
Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy.
 
10 Markéta Kučerová Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 3. Bc. doc. Ing. Renata Šelešovská, Ph.D. 30. 11. 2016
Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.
 
11 Bc. Dominik Lácha Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně 2. NMgr. prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Ing. Věra Pilařová 27. 12. 2016
Sorpce vybraných kationtů kovů na chelatačním sorbentu Iontosorb.
 
12 Bc. Martin Loula Ústav analytické chemie VŠCHT 2. NMgr. prof. Ing. Oto Mestek, CSc. 25. 12. 2016
Analýza nanočástic metodou ICP-MS.
 
13 Bc. Eva Martínková Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 2. NMgr. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D 11. 12. 2016
Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.
 
14 Bc. Katarína Nemčeková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technikcá univerzita 2. NMgr. RNDr. Jana Blaškovičová, Ph.D., prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. 28. 12. 2016
Testovanie vplyvu kvantových bodiek CdS na poškodenie DNA pri UV ožiarení pomocou DNA biosenzora.
 
15 Viktorie Neubertová Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně 3. Bc. doc. Ing Zdeňka Kolská, Ph.D., Mgr. Tereza Knapová 23. 12. 2016
Příprava nanostrukturovaných povrchů pomocí UV záření a jejich analýza.
 
16 Bc. Dušan Palacka Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 2. Ing. doc. Ing. Svetlana Hrouzková, Ph.D. 23. 12. 2016
Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.
 
17 Bc. Pavel Pilík Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita 2. NMgr. Ing. David Kahoun, Ph.D. 28. 12. 2016
Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA.
 
18 Bc. Adam Pruška Ústav chemie, Masarykova univerzita 2. NMgr. prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., prof. Dr. Bernhard Spengler 21. 12. 2016
Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.
 
19 Bc. Marek Stiborek Ústav chemie, Masarykova univerzita 2. NMgr. prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. 21. 12. 2016
Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách rakoviny prsu s pomocí desorpční ICP-MS.
 
20 Bc. Jana Venclová Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1. NMgr. Ing. Lenka Husáková, Ph.D. 6. 12. 2016
Multiprvková analýza náhradní mléčné kojenecké výživy.
 
21 Bc. Mariia Vereshchaka
Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT 1. NMgr. Ing. Kateřina Kolářová, Ph.D. 25. 12. 2016
Simulace uvolňování léčiv z chitosanových filmů na modelu vybraných barviv.