Program

Program – O cenu Karla Štulíka 2017 8. 2. 2017 – 9. 2. 2017, Místnost C1, Budova C PřF JU Referáty soutěžících budou 15 minut + 5 minut diskuze. Čas bude hlídán!


 7. 2. 2017

Ubytování, volný program

 


8. 2. 2017 - 1. soutěžní den

 

6:30-8:00

Snídaně v Menze pro ty, kteří si ji objednali

8.30-9:30

registrace účastníků – vestibul Budovy C PřF JU

9:30-9:50

zahájení soutěže

 

 

9:50-10:10

Bc. Simona Baluchová: Kyselina vanilmandľová a homovanilová: Elektroanalýza na elektródach na báze uhlíku.

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2. NMgr.

10:10-10:30

Bc. Barbora Boráňová: Toxikologická  a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.

Přírodovědecká fakulta, RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci, 2. NMgr.

10:30-10:50

Bc. Eva Brokešová: Testovanie vlastností magnetických polymérov s odtlačkom molekuly.

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, 1. Ing.                     

10:50-11:10

Bc. Claudie Cvanová: Pachový profil ženy v šestinedělí.             

Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, 1. NMgr.

 

11:10-11:40

Coffee-break

 

 

11:40-12:00

Bc. Patrik Fagan: Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.     

Ústav analytické chemie, VŠCHT, 2. NMgr.  

12:00-12:20

Bc. Jan Fiala: Studium retenčního chování trinukleotidů s využitím HPLC v módu HILIC/ERLIC.          

Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2. NMgr.

12:20-12:40

Bc. Karel Hořejší: Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.

Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, 1. NMgr.            

 

 

12:40-14:00

Oběd (Menza JU)

 

 

14:00-14:20

Bc. Veronika Kohutová: Srovnání citlivosti FID a MS detektorů v plynové chromatografii.         

Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická, 2. NMgr.

14:20-14:40

Kateřina Krčová: Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a niklu ke stanovení glukosy. 

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého   3. Bc

14:40-15:00

Markéta Kučerová: Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.    

Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 3. Bc.             

 

15:00-15:30

Coffee-break

 

 

15:30-15:50

Bc. Dominik Lácha: Sorpce vybraných kationtů kovů na chelatačním sorbentu Iontosorb. 

Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, 2. NMgr.

15:50-16:10

Bc. Martin Loula: Analýza nanočástic metodou ICP-MS.          

Ústav analytické chemie VŠCHT, 2. NMgr.             

16:10-16:30

Bc. Eva Martínková: Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.     

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, 2. NMgr.  

16:30-16:50

Bc. Katarína Nemčeková: Testovanie vplyvu kvantových bodiek CdS na poškodenie DNA pri UV ožiarení pomocou DNA biosenzora.    

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, 2. NMgr.                 

 

 

19:00-

Raut – vestibul Budovy C PřF JU


 9. 2. 2017 - 2. soutěžní den

 

6:30-8:00

Snídaně v Menze pro ty, kteří si ji objednali

 

 

8:30-8:50

Viktorie Neubertová: Příprava nanostrukturovaných povrchů pomocí UV záření a jejich analýza.        

Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, 3. Bc.

8:50-9:10

Bc. Dušan Palacka: Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.     

Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, 2. Ing.             

9:10-9:30

Bc. Pavel Pilík: Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodě pomocí HPLC-PDA.

Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, JU, 2. NMgr.  

 

 

9:30-10:00

Coffee-break

 

 

10:00-10:20

Bc. Adam Pruška: Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.

Ústav chemie, Masarykova univerzita, 2. NMgr.      

10:20-10:40

Bc. Marek Stiborek: Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách rakoviny prsu s pomocí desorpční ICP-MS.     

Ústav chemie, Masarykova univerzita, 2. NMgr.      

10:40-11:00

Bc. Jana Venclová: Multiprvková analýza náhradní mléčné kojenecké výživy.

Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 1. NMgr.

11:00-11:20

Bc. Mariia Vereshchaka: Simulace uvolňování léčiv z chitosanových filmů na modelu vybraných barviv.  

Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT, 1. NMgr.

11:20-13:00

Oběd (Menza JU)

 

 

13:00-13:30

Porotci – porada komise – místnost C1

Studenti – exkurze – Laboratoř elektronové mikroskopie (PaÚ BC AVČR)

 

 

13:30-14:30

Vyhlášení vítězů, pozvánka na příští ročník, ukončení soutěže.