Výherci soutěže

Odborná porota ocenila výherce Ceny Karla Štulíka a udělila pět zvláštních cen


Odborná porota soutěže z 21 prezentujících vybrala tři výherce a udělila také pět zvláštních cen vybraným pracím vysoké kvality, které ale nedosáhli na nejvyšší hodnocení.

1. místo získal Bc. Adam Pruška (Ústav chemie, MU) za práci Studium fundamentálních parametrů nanášení matrice pro zobrazovací MALDI MS biologických vzorků s vysokým rozlišením.

2. místo získala Bc. Barbora Boráňová (Přírodovědecká fakulta, RCPTM, UPOL) za práci Toxikologická  a forenzní analýza "new designer" benzodiazepinů kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií.

3. místo získal Bc. Dušan Palacka (Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) za práci Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis.

 

 

Porota udělila zvláštní cenu následujícícm soutěžícím:

Bc. Patrikovi Faganovi (Ústav analytické chemie, VŠCHT) za práci Studium struktury heroinu v roztoku spektroskopickými metodami.

Bc. Karlovi Hořejšímu (Ústav chemie a biochemie, Přírodovědecká fakulta, JU) za práci Vývoj, optimalizace a validace analytické metody na stanovení neurotoxinu β-N-methylamino-L-alaninu ve vodě pomocí LC/MS.

Kateřině Krčové (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, UPOL) za práci Uhlíkové mikroelektrody modifikované slitinou mědi a nuklu ke stanovení glukosy.

Markétě Kučerové (Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, UPa) za práci Voltametrické stanovení dantrolenu s využitím borem dopované diamantové elektrody.

Bc. Evě Martínkové (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK) za práci Studie interakce protaminu s heparinem a její využitelnosti v kapilární elektroforéze.