Biological Chemistry

Garanti: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Mag. Dr. Norbert Müller (JKU) Přeshraniční obor - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Johanna Keplera v Linzi. Studium v angličtině.


Přeshraniční studijní obor Biologická chemie (ve studijním programu Biochemie) je provozován ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci.

Elitní studijní obor vyučovaný v anglickém jazyce a realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Kepler University v rakouském Linci. Tento studijní obor představuje studium chemie rozšířené do hraničních oborů molekulární, buněčné a strukturní biologie, bioorganické chemie a biofyziky.

V prvním roce projdou studenti výukou chemických disciplín na univerzitě v Linci rozšířené o základy fyziky a matematiky. Ve druhém roce probíhá výuka biologických a molekulárně biologických předmětů na univerzitě v Českých Budějovicích. Třetí ročník je věnován speciálnějším předmětům a diplomové práci a je rozdělen mezi obě univerzity.

Popis oboru

Biological Chemistry je interdisciplinárním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life Sciences), který nabízí široké vzdělání v chemii, biochemii, biologii, biofyzice a příbuzných moderních vědních oborech. Je unikátní svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, spolupráci v mezinárodním týmu a komunikační dovednosti. Studijní obor zajišťují v rámci přeshraniční spolupráce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) a Univerzita Johannese Keplera v Linci (JKU). Absolventi bakalářského studia Biological Chemistry mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském oboru Biological Chemistry nebo v dalších magisterských chemicky či biochemicky zaměřených oborech.

Průběh studia

Standardní doba studia bakalářského stupně jsou tři roky. Jedná se o studium s dvojím diplomem, které je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářských prací na obou univerzitách. Po úspěšném ukončení studia obdrží absolvent studijního oboru akademický titul bakalář (Bc.) na JU a Bachelor of Science (BSc.) na JKU. Vyučovacím jazykem je angličtina. V prvním roce projdou studenti výukou základů chemických disciplín,
fyziky a matematiky na univerzitě v Linci. Ve druhém roce probíhá výuka biochemie, molekulárně biologických a biologických předmětů na univerzitě v Českých Budějovicích. Třetí ročník, který je věnován výběrovým předmětům a práci na bakalářských projektech, probíhá v Linci a v Českých Budějovicích. Při výuce je důraz kladen na moderní formy studia se zaměřením na praktickou stránku výuky, praktická cvičení tvoří podstatnou součást studia. Přednášky a interaktivní semináře jsou doplněny prací ve výzkumných laboratořích.

Přijímací zkoušky

Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě výsledků znalostních testů z chemie a biologie v rozsahu středoškolského učiva. Prověřuje se rovněž znalost angličtiny, kterou je možno prokázat certifikátem o vykonání jazykové zkoušky nebo složením interní přijímací zkoušky na PřF JU. Bližší informace u studijní referentky Bc. Petry Korcové (studijni (at) prf.jcu.cz, pkorcova (at) prf.jcu.cz, 38 777 2262).

Uplatnění

Absolventi oboru získávají profesní kvalifikaci pro práci v institucích výzkumu a vývoje (veřejných/akademických a soukromých), biotechnologických firmách, chemických či biologických laboratořích. Díky výuce v anglickém jazyce jsou absolventi výborně připraveni k dalšímu studiu na zahraničních univerzitách či pracovnímu uplatnění v zahraničí.

Odkazy:

Možnosti stipendijní podpory pro české studenty v Rakousku (děkujeme Anně Rázkové za dohledání jednotlivých možností:

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/

https://grants.at/de/

https://bildung.bmbwf.gv.at/service/brett/stipendienstiftung.html

https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/

https://www.scholarships.at/default.aspx?CMSPage=49

ENTER BOOK
velmi užitečná p
omůcka jak překonat první rok v Linci sepsaná prvními studenty oboru.

Studenti mohou čerpat různé stipendia, poskytované JU a JKU - informujte se na Studijním oddělení. Další možnosti stipendií pro studenty z jiných zemí, než z Rakouska.

Zápis studentů v Linci, 23. září 2009

Naše první bakalářské státní zkoušky 29. června 2010

První promoce studentů Biologické chemie 9. července 2010

Kontakty

Facebooková skupina studentů Biological Chemistry

University of South Bohemia
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ - 370 05 České Budějovice
Czech republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69
A - 4040 Linz
Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 268
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 201

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
e-mail: liborex (at) prf.jcu.cz
Tel.: +420 387 775 456

Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert Müller
e-mail: biologicalchemistry (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 8746
https://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at