Chemie

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.


Bakalářský studijní program Chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je koncipován tak, aby poskytl absolventům základní přehled ze všech klasických chemických disciplín - anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie a biochemie. Tyto předměty jsou vyučovány ve dvousemestrálních kurzech, kromě přednášek obsahují i teoretická cvičení a praktická laboratorní cvičení. Vedle těchto základních předmětů absolvují studenti i další nezbytné předměty jako je obecná chemie, chemické výpočty a názvosloví, chemická informatika, metody chemického výzkumu, matematika, fyzika.

Absolvent tohoto bakalářského studia by měl být dostatečně teoreticky i prakticky vzdělán ve všech chemických disciplínách, jeho bezprostřední kontakt s dalšími přírodovědnými disciplínami pěstovanými na PřF JU by měl jeho osobnost ještě dále rozvíjet.

V rámci volitelných předmětů se student může zaměřit na předměty chemické nebo volit předměty v biologických, fyzikálních, matematických či informatických oborech a získat tak širší mezioborové vzdělání. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik.