Granty

Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU, Grantová agentura JU, Granty pracovníků a studentů PřF.


Projekt
Hlavní garant
Doba řešení

International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic

Interact HORIZON 2020 - 730938

Elster Josef doc., RNDr., CSc.

Centrum polární ekologie

Hlavní řešitel: Lunds Universitet

2017-2020

ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů (CzechPolar2)

MŠMT OP VVV - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708

Elster Josef doc., RNDr., CSc.

Centrum polární ekologie

Hlavní řešitel: Masarykova univerzita

2017-2021

Ultrarychlá časová spektroskopie jako nástroj pro studium vztahu mezi strukturou a funkcí karotenproteinů u sinic

GAČR - 18-21631S

Polívka Tomáš , prof. RNDr. Ph.D.

Fotosyntetické centrum

2018-2020

Vztah mezi strukturou a funkcí karotenoidů: Nové cesty k řešení nezodpovězených otázek

GAČR - 19-28323X

Polívka Tomáš , prof. RNDr. Ph.D.

Fotosyntetické centrum

2019-2023

International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge

Erasmus+ IntASEK

Urbanová Zuzana RNDr. Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů

Hlavní řešitel: Estonian University of Life Sciences

2017-2020

Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu znečištěných stojatých vod

GAČR - 18-15927S

Boukal David , Doc. Ing.MgA. Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů

2018-2020

Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkční vlastnosti formující interakce mezi orchidejemi a houbami

GAČR - 18-11378S

Jersáková Jana , RNDr. Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů

2018-2020

Vliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se podmínek půdního prostředí

GAČR - 19-13254S

Edwards Keith doc. Dr.

Katedra biologie ekosystémů

2019-2021

 

Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci v orných půdách různě saturovaných uhlíkem

GAČR - 19-17139S

Kaštovská Eva Mgr. Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů

2019-2021

Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodích zmlazujících se po odumření stromového patra

GAČR - 19-16605S

Šantrůčková Hana prof. Ing. CSc.

Katedra biologie ekosystémů

Hlavní řešitel: BC AV ČR

2019-2021

Alternativní cesty přenosu energie – zaostřeno na planktonní potravní sítě mělkých jezer

GAČR - 19-16554S

Vrba Jaroslav prof. RNDr. CSc.

Katedra biologie ekosystémů

Hlavní řešitel: BC AV ČR

2019-2021

BarkBeeDet: Včasná identifikace stromů napadených lýkožroutem smrkovým s využitím technologie dronů

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 40

Hais Martin RNDr. Ph.D., Novák Milan, PhDr., Ph.D., Prokýšek Miloš, PhDr., Ph.D.

Katedra biologie ekosystémů, Ústav aplikované informatiky

2017-2020

Fylogenetické zhodnocení obtížně kultivovatelných rodů sinic pomocí metody single-cell sequencing

MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTAUSA18008

Kaštovský Jan doc. RNDr. Ph.D.

Katedra botaniky

2019-2021

Květena Šumavy

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 216

Štech Milan doc. Ing. Ph.D.

Katedra botaniky

2019-2021

Obnova biodiverzity narušených rašelinišť jako základ pro obnovu jejich budoucích ekosystémových funkcí a služeb

GAČR - 19-15031S

Prach Karel prof. RNDr. CSc.

Katedra botaniky

2019-2021

Boj o nadvládu mezi sexuály a apomikty: mechanismy a následky konfliktu mezi dvěma typy reprodukce u kapraďů

GAČR - 19-17379S

Ekrt Libor RNDr. Ph.D.

Katedra botaniky

2019-2021

Odolnost rašeliníků vůči rozkladu – biochemické příčiny a následky

GAČR - 18-19561S

Hájek Tomáš , RNDr. Ph.D.

Katedra experimentální biologie rostlin

2018-2020

Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíku

GAČR - 18-14704S

Šantrůček Jiří , prof. Ing. CSc.

Katedra experimentální biologie rostlin

2018-2020

Ekofyziologická diverzita sněžných řas - kombinovaná terénní a laboratorní studie

GAČR - 18-02634S

Kaftan David Mgr. Ph.D.

Katedra experimentální biologie rostlin

Hlavní řešitel: PřF UK

2018-2020

Vliv klíštěcích slin a klíštěcích sialostatinů na stresem indukované buněčné mechanizmy v souvislosti s infekcí virem klíšťové encefalitidy

GAČR - 19-15678S

Lieskovská Jaroslava Mgr, CSc.

Katedra medicínské biologie

2019-2021

Anti-hemostatické serpiny z klíštěte Ixodes ricinus a jejich vliv na přenos patogenů

GAČR - 19-14704Y

Chmelař Jindřich RNDr. Ph.D.

Katedra medicínské biologie

2019-2021

Regulaci rovnováhy mezi diferenciace a pluripotenci; charakterizace funkce p38-MAPK ve vnitřní buněčné hmotě myší blastocysty na molekulární úrovni

GAČR - 18-02891S

Bruce Alexander William , Ph.D.

Katedra molekulární biologie a genetiky

2018-2020

Evoluce neo-pohlavních chromozomů u motýlů tribu Danaini

(MŠMT) INTER-Action,USA - LTAUSA19

RNDr. Petr Nguyen, Ph.D.

Katedra molekulární biologie a genetiky

2020-2022

Ekologické, genomické a metabolické procesy v průběhu adaptace symbiotických bakterií krevsajícícho hmyzu

 GAČR - 18-07711S

Hypša Václav , prof. RNDr. CSc.

Katedra parazitologie

2018-2020

Význam a ekologická stabilita mikrobiomů krevsajících ploštic podčeledi Triatominae, přenašečů Chagasovy nemoci

GAČR - 18-24707Y

Nováková Eva , RNDr PhD

Katedra parazitologie

2018-2020

Interakce flavivirů s hostiteli na transkripční a translační úrovni

MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTAUSA18040

Grubhoffer Libor prof. RNDr. CSc.

Katedra parazitologie

2019-2021

Ekologické a geografické determinanty diverzifikace současného lidstva: fylogenetický přístup v globálním a lokálním měřítku

GAČR - 18-23889S

Zrzavý Jan , Prof. RNDr. CSc.

Katedra zoologie

2018-2020

Evoluce na strmém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a ekologických faktorů v procesu vzniku druhů

GAČR - 18-17398S

Šumbera Radim , doc. Mgr. Ph.D.

Katedra zoologie

Hlavní řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR

2018-2020

Genomika replikované diverzifikace cichlid v říčních systémech: Vliv hybridizace na adaptivní radiaci u neotropického rodu Crenicichla

GAČR - 19-20012S

Piálek Lubomír RNDr. Ing. Ph.D.

Katedra zoologie

2019-2021

Zvířata ve středověkém městě. Archeozoologie a analýza stabilních izotopů

GAČR - 18-10003S

Kovačiková Lenka , Ing. Ph.D.

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

2018-2020

Identfikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin

NAKI II - DG18P02OVV060

Beneš Jaromír doc. PhDr. Ph.D.

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

2018-2022

Dlouhodobý vývoj nížinných lesů pod lidským tlakem, archeoantrakologická syntéza pro Českou republiku

GAČR - 19-14292S

Novák Jan RNDr. Ph.D.

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

2019-2021

Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 144

Vohnout Rudolf Ing. Ph.D.

Ústav aplikované informatiky

2017-2020

Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 025

Dostálek Libor RNDr.

Ústav aplikované informatiky

2017-2020

Magisterské studium umělé inteligence a Data Science

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - 260

Vohnout Rudolf Ing. Ph.D.

Ústav aplikované informatiky

2019-2022

Molekulární simulace procesů na rozhraní pevná látka - kapalina

MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTAUSA17163

Předota Milan doc. RNDr. Ph.D.

Ústav fyziky a biofyziky

2017-2021

Vývoj nových produktů- Chemicky odolná membránová vývěva, Vícestupňový čerpací systém a Dynamické vlnovce

 OPPIK - CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010251

Straňák Vítězslav doc. RNDr. Ph.D.

Ústav fyziky a biofyziky

Hlavní řešitel: LAVAT a.s.

2017-2020

Nanostruktury pro LSPR senzory na optickém vlákně

GAČR - 19-20168S

Straňák Vítězslav doc. RNDr. Ph.D.

Ústav fyziky a biofyziky

2019-2021

Unikátní biosyntetické enzymy jako klíč k novým bioaktivním látkám

AZV ČR - 17−30091A

Petříčková Kateřina Mgr. Ph.D.

Ústav chemie a biochemie

2017-2020

Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky

MŠMT OP VVV - CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441

Tůma Roman Mgr. Ph.D.

Ústav chemie a biochemie

2017-2022

Vývoj technologie pro časnou detekci klíšťové encefalitidy založené na změnách v genové expresi a produkci proteinů u antigen-prezentujících buněk

MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTARF18021

Štěrba Ján RNDr., Ph.D.

Ústav chemie a biochemie

Hlavní řešitel: BC AV ČR

2018-2020

Podpora účasti na zasedáních vedení Evropské společnosti pro matematickou a teoretickou biologii (ESMTB)

MŠMT INTER-EXCELLENCE - LTV19007

Berec  Luděk doc. Ing., Dr.

Ústav matematiky a biomatematiky

2019-2021