Biologie ekosystémů


Garant: Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

Kontakt: tel. 387772361; e-mail: hana.santruckova@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústavÚstav půdní biologie, České Budějovice

Charakteristika

Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné ekologie, zaměřené především na mechanismy určující chování ekologických soustav. Jedná se o propojení živočišné a rostlinné ekologie, a to jak v terestrickém, tak akvatickém prostředí. Zvláště jsou studovány mezipopulační vztahy na všech úrovních organizace ekologických systémů, a na evoluční souvislosti studovaných jevů. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání pokusů a pokusy správně statisticky vyhodnotit. Důraz je kladen i na ekologickou teorii. Výzkumy, na nichž jsou založeny disertační práce, probíhají v úzké spolupráci s ústavy AV ČR.

Okruhy témat doktorských prací

Populační ekologie vybraných druhů. Ekologie společenstev rostlin i bezobratlých živočichů. Teoretická ekologie, matematické modelování ekologických soustav, metody statistické analýzy ekologických dat. Mechanismy koexistence druhů. Kořeny rostlin a jejich symbiotické organismy. Ekologie společenstev půdních organismů. Procesy přeměn uhlíku, dusíku a dalších biogenních prvků v půdě a ekosystému. Plynné metabolity biologických procesů a jejich emise do atmosféry.