Botanika


Garant: Doc. Jan Kučera, Ph.D.

Kontakt: tel. 387772383 , e-mail: kucera@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Botanický ústav AV ČR, Průhonice u Prahy a Třeboň

Charakteristika

Studijní obor poskytuje školení studentů ve všech základních botanických disciplínách zahrnujících problematiku nižších i vyšších rostlin. Systematická skupina se zabývá mikroevolučními procesy (zejména studium hybridizace, polyploidní a kryptické speciace), ekologickou diferenciací populací a fylogeografií cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků za použití molekulárních i konvenčních metod. Fylogeografické vztahy sinic a různých skupin řas studuje fykologická skupina za použití polyfázického přístupu, který kombinuje klasické metody optické a elektronové mikroskopie s analýzou molekulárních dat. Dále se tato skupina zaměřuje na ekologickou úlohu řas a sinic v extrémních prostředích tropických a polárních biotopů. Třetí skupina se zabývá ekologií rostlin od úrovně jedinců přes populace až po společenstva a studiem vegetace na krajinné škále. Věnuje se ekologii poloparazitických rostlin, koexistenci druhů v rostlinných společenstvech, efektům druhové diverzity a ekologii invazí. Zvláštní pozornost patří metodám mnohorozměrné analýzy dat a modelování. Dlouhodobý zájem je věnován vegetační dynamice (zejm. sukcesi) a jejímu využití v ekologii obnovy, odhalení vztahů funkčních vlastností druhů k jejich adaptacím na extrémní podmínky vysokých zeměpisných šířek a nadmořských výšek, ale i reakci druhů na změny způsobu hospodaření na druhově bohatých loukách. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění na specializovaných botanických, ekologických, vodohospodářských a krajinářských pracovištích, v základním výzkumu a ve školství. Okruhy témat doktorských prací: Taxonomie a ekologie sinic a řas. Studium variability populací. Fytogeografie a chorologie vyšších rostlin. Úloha poloparazitických rostlin a mykorhizní symbiózy v rostlinných společenstvech. Geobotanika. Koexistence druhů v rostlinném společenstvu. Invazní rostliny. Sukcese vegetace. Archeobotanika.