Fyziologie a vývojová biologie


1. Fyziologie a vývojová biologie živočichů

Garant: Prof. RNDr. Dalibor  Kodrík, CSc.

Kontakt: tel. 387775271; e-mail: kodrik@entu.cas.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, České Budějovice      

Charakteristika

Studijní obor poskytuje výuku studentů v základních fyziologicky orientovaných disciplínách zajištěnou školiteli aktivně působícími ve fyziologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního fyziologického výzkumu na úrovni molekul, buněk i celých organismů se zaměřením na fyziologii ekologickou i molekulární, s možností aplikace v různých lékařských a biologických oborech. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných biologických, lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu i ve školství. Studenti se naučí používat moderní fyziologické metody založené na automatickém sběru dat a počítačovém zpracovávání výsledků a osvojí si prezentaci získaných výsledků ve formě odborných publikací a přednášek v angličtině.

Okruhy témat doktorských prací

Metabolické regulace. Mechanismy chladové odolnosti.  Řízení a symptomy diapauzy bezobratlých a zimního spánku savců. Utilizace živin u fytofágů a její ovlivnění obrannými látkami rostlin. Srovnávací endokrinologie (zejména ”brain-gut peptides”). Mechanismus působení hormonů na buněčné a molekulární úrovni. Úloha stresových hormonů v hmyzím organismu. Řízení sekrece hmyzích hormonů. Praktické využití agonistů a antagonistů hmyzích hormonů.

2. Anatomie a fyziologie rostlin

Doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

Kontakt: tel. 387772353; e-mail: jsan@umbr.cas.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice

Charakteristika

Studijní obor poskytuje školení studentů v hlavních oblastech experimentální biologie s návazností na fyziologii rostlin. Je zajištěný školiteli aktivně působícími ve fyziologickém, biochemickém a biofyzikálním výzkumu, kteří využívají moderní metody a  přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do základního výzkumu zejména v oblastech fyziologie, biochemie a fotochemie fotosyntézy terestrických rostlin, řas a sinic, struktury a funkce biomembrán a interakcí mezi rostlinou a vnějším prostředím. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění v základním výzkumu, v zemědělském a lesnickém výzkumu, ve speciálních biotechnologických provozech a ve školství. Studenti se naučí aplikaci moderních metodických přístupů a zpracování výsledků ve formě odborné publikace či ústního projevu v angličtině.

Okruhy témat doktorských prací

Funkce a vývoj průduchů. Funkční a chemické vlastnosti kutikuly listu. CO2 jako signální molekula při vývoji listu. Biologie C4 rostlin. Regulace výměny plynů mezi rostlinou a atmosférou, suchovzdornost, účinnost využití vody. Produkce a interakce proteinu psbH ze sinice Synechocystis. Studium struktury fotosystému II. Mechanismy světlem indukované degradace proteinů fotosystému II. Studium struktury a funkce malých proteinů fotosystému II. Adaptace řas k extrémním podmínkám.