Hydrobiologie


Garant: Prof.. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Kontakt: tel. 387772346; e-mail: jaroslav.vrba@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Hydrobiologický ústav, České Budějovice, Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. – Sektor autotrofních mikroorganismů, Třeboň

Charakteristika

Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné hydrobiologie a limnologie, zaměřené především na výzkum ekosystémů údolních nádrží a jezer, chemické procesy a transformaci živin produkční a mikrobiální procesy probíhající v povrchových vodách. Zadávané disertační práce se orientují na specifické dílčí otázky základního výzkumu složek vodních ekosystémů nebo na holistický přístup k celým ekosystémům i jejich povodím a aplikace využitelné v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Specifické otázky lze řešit kultivací organismů za kontrolovaných podmínek ve zjednodušených modelových systémech nebo zapojením do dlouhodobého výzkumu vodních ekosystémů. Velký důraz je kladen na monitorovací a experimentální přístupy, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání odběrů a pokusů a správně je statisticky vyhodnotit. Výzkum je založen na aplikaci moderních metod a přístrojového vybavení v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Absolventi budou schopni plánovat a provádět vlastní původní vědecký výzkum v oboru limnologie a publikovat a zobecňovat jeho výsledky. Získaná kvalifikace umožní uplatnění ve vědě a výzkumu, stejně jako ve veřejném i privátním sektoru vodohospodářských podniků a organizací.

Okruhy témat doktorských prací

Zdroje živin v povodí a jejich transport vodními toky do nádrží a jezer. Studium chemismu a mikrobiologie sedimentů stojatých vod a jejich význam v koloběhu živin. Matematické modelování hydrodynamiky, eutrofizace a složení vody v nádržích. Potravní biologie ryb, distribuce ryb v nádržích a interakce ryby–zooplankton. Struktura populací zooplanktonu ve vztahu k podmínkám prostředí nádrží a jezer. Životní strategie a migrace perlooček rodu Daphnia. Ekologické interakce ve fytoplanktonu údolních nádrží. Význam extracelulárních enzymů v koloběhu živin ve vodním prostředí. Faktory ovlivňující dynamiku a složení společenstev bakterií v nádržích a jezerech. Potravní interakce planktonních prvoků s bakteriemi a fytoplanktonem. Potravní vztahy dravých planktonních korýšů. Chemické a biologické zotavování acidifikovaných vodních ekosystémů.