Infekční biologie


Garant: Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Kontakt: tel. 387776274; e-mail: jkopec@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Parazitologický ústav

 Charakteristika

V říjnu 2013 získala Přírodovědecká fakulta JU akreditaci nového doktorského studijního oboru Infekční biologie v rámci studijního programu Biologie. Akreditace je výsledkem dlouhodobé snahy Katedry medicínské biologie zajistit studentům magisterského programu Klinická biologie možnost pokračovat ve studiu biomedicíny v doktorském studijním programu. Akreditační žádost vznikla na základě spolupráce mezi Přírodovědeckou a Zdravotně sociální fakultou JU, na nabízených přednáškách pro doktorandy se podílejí pedagogičtí pracovníci obou fakult.

Doktorský studijní obor Infekční biologie je orientován na diagnostiku, kliniku, imunologii a epidemiologii infekčních nemocí a ekologii infekčních agens. Odráží potřebu připravit odborníky zejména pro včasnou diagnostiku emergentních infekčních nákaz. Důležitou součástí znalostí, které získají budoucí doktorandi, jsou oblasti, v nichž biologie spolupracuje s medicínou – především imunologie, molekulární biologie, biochemie či parazitologie. Další oblastí je výzkum vlivu přenašečů závažných lidských onemocnění na imunitní odpověď hostitele. Studium imunoterapeutických možností nádorových onemocnění také patří mezi možné tematické okruhy pro dizertační práce.

Okruhy témat doktorských prací

Studium možností nádorové imunoterapie, imunopatogeneze viru klíšťové encefalitidy, molekulární epidemiologie vyznamných vektory přenášených a zoonotických nákaz, molekulární a biochemická charakterizace proteinů z přenašečů závažných chorob, vliv proteinů klíštěcích slin na buňky přirozené imunity, funkční analýza proteinů viru ťahyňa, vícečetná prostorová imunolokalizace antigenů pomocí elektronové mikroskopie