Molekulární a buněčná biologie a genetika


Garant: Doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Kontakt: tel. 387772229; e-mail: tomas.dolezal@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav, České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov

Charakteristika

Samostatné myšlení, dobrá angličtina, a především motivace objevit něco nového i za cenu ztráty vlastního pohodlí jsou nezbytnými předpoklady pro úspěch v tomto oboru. Studenti jsou vedeni k samostatné vědecké práci v oblastech molekulární, buněčné a vývojové biologie. Musí zvládnout molekulární a genetické metody práce na různých modelových organismech od prvoků a kvasinek až po rostliny a živočichy, jakož i ústní a písemnou presentaci výsledků v angličtině. Projekty studentů zajišťují školitelé aktivní ve výzkumu na mezinárodní úrovni. Témata disertačních prací vyplývají ze zaměření grantových projektů školitele, a opírají se o kvalitní přístrojové vybavení, jakož i mezinárodní spolupráci; většina studentů absolvuje stáž v laboratoři zahraničního partnera. Cílem projektů je zpravidla přispět k objasnění některé ze základních otázek současné biologie, např. regulace buněčných funkcí nebo diferenciace. Studenti jsou dále školeni ve specializacích molekulární cytogenetika, genové inženýrství a genetika živočichů a rostlin, přičemž zvláštní pozornost je věnována technikám genetických modifikací. Absolventi tohoto oboru mají široký teoretický a metodický základ, který umožňuje jejich uplatnění především v základním, ale také průmyslovém výzkumu, v lékařství, zemědělství a ve školství.

Okruhy témat doktorských prací

Struktura proteinů a nukleových kyselin. Funkce mitochondriálních proteinů, mechanismus transkripce a editování RNA u parazitických prvoků (Trypanosoma, Leishmania). Evoluce struktury telomer. Pohlavní chromosomy. Transkripční faktory a regulace genové exprese. Buněčný cyklus a proliferace (růstové faktory, onkogeny a tumor supresory). Vývoj a diferenciace (modely Drosophila melanogaster a Caenorhabditis elegans). Molekulární podstata fotosyntézy. Geny kódující hedvábí. Molekulární mechanismus cirkadiánních rytmů. Transgenní přístupy u rostlin a živočichů. Funkční genomika rostlinných virů. Repetitivní sekvence eukaryontních genomů. Vývoj DNA čipů.