Zoologie


Garant: Doc. Radim Šumbera, Ph.D.

Kontakt: tel. 387772240; e-mail: sumbera@prf.jcu.cz

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Ústav půdní biologie, České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Parazitologický ústav, České Budějovice, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov

Charakteristika

Studijní obor poskytuje školení studentů v základních zoologicky orientovaných disciplínách zajištěné školiteli aktivně působícími v zoologickém a ekologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zahrnují problematiku a metody současné biologie a ekologie živočichů, zaměřené především na fylogenezi živočichů, tropickou ekologii, koevoluce parazitů a hostitelů, morfologii členovců, ekologii, behaviorální ekologii a etologii ptáků a savců, ekologii ryb a populační biologii a biodiverzitu obojživelníků. Různě zaměřené disertační práce studentů přispívají k vytvoření širokého teoretického základu, který absolventům studia umožní uplatnění v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, ochrany životního prostředí (např. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), zemědělství a lesnictví, školství a kultury (např. muzea a zoologické zahrady).

Okruhy témat doktorských prací

Fylogeneze vybraných skupin živočichů (např. Platyhelminthes, Arthropoda, Vertebrata). Experimentální a evoluční analýza hmyzího aposematismu a vztahu k ptačím predátorům. Vliv kolísavých teplot na vývoj a přežívání heterotermních živočichů; vnitrodruhová geografická variabilita parametrů chladové odolnosti a diapauzy. Populační a potravní ekologie ryb. Fylogeneze a historická ekologie vybraných skupin ryb (Cichlidae). Etologie, populační biologie a speciace obojživelníků. Hnízdní biologie, potravní ekologie a habitatové preference vybraných druhů ptáků. Personalita v chování, magnetická orientace a časo-prostorová aktivita zemních a podzemních savců  (Arvicolidae, Bathyergidae).